1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه ساخت افزایشی کامپوزیت آلومینیوم تقویت شده با ذرات کاربید سیلیسیم و بدون بکارگیری این ذرات با روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ساخت افزایشی-جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی-آلومینیوم سری 6
سال 1399
پژوهشگران رضا بیگی(استاد راهنما)، مجید زارع زاده مهریزی(استاد مشاور)

چکیده

به منظور کاهش انرژی، ا ستفاده از مواد با وزن کمتر در ساخت صنایعی چون هواپیما سازی و در صنعت هواف ضا رواج چ شمگیری پیدا کرده ا ست. ساخت افزای شی یکی از روش های تولید ا ست که کاربرد آن را میتوان به پرینتر های سه بعدی ن سبت داد.این روش به تازگی وارد صنعت شده و مورد توجه پژوه شگران قرار گرفته ا ست.دراین پژوهش ساخت افزایشی با استفاده از فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به منظور ساخت از آلومینیوم سری 6000 انجام شددده اسددت.بدین منظور جهت انجام سدداخت افزایشددی با اسددتفاده از فرآیند جوشددکاری اصددطکاکی اغتشاشی از آلومینیوم 6061 که بسیار پر کاربرد است با ضخامت 3 میلی متر استفاده گردید.در این پژوهش 5 الیه آلومینیوم را روی هم قرار داده و هر الیه را به الیه ی بعدی با فرآیند فوق مت صل کرده و 5 الیه ی دیگر را با ایجاد شیار طولی به ارتفاع و عرض 2 میلی متر با اعمال پودر کاربید سیل سیم جهت کامپوریت سازی با روش ساخت افزای شی تولید شده ا ست.در نمونه بدون اعمال پودر هر الیه به الیه دیگر فقط با یک پاس در جهت ساعت گرد متصل گردید،اما نمونه تولید شده با اعمال پودر کاربید سیلسیم را برای متصل شدن کامل الیه ها و ادغام پودر در فلز پایه با چندین پاس مت صل شد.به دلیل چند پا سه شدن ساخت افزای شی نمونه تولید شده با پودر اثر حرارتی پاس های جدید روی پاس های قبلی سبب افت ا ستحکام و سختی در الیه های قبلی گردید،که اعمال پودر باعث جبران آن ها شد.نمونه تولید شده بدون اعمال پودر تنها با یک پاس متصل شده که اتصال الیه اول به الیه دوم در جهت ساعتگرد انجام گرفته و ات صال الیه دوم به سوم در جهت پاد ساعت گرد انجام شد، اما نمونه تولید شده با اعمال پودر کاربید سیلسیم با فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی هر الیه با 3 پاس متصل گردید.دوران پین پاس اول برای انجام فرآیند جو شکاری ا صطکاکی اغت شا شی به صورت ساعت گرد و پاس دوم برای یکنواخت کردن توزیع پودر به صورت پاد ساعت گرد انجام شد.بعد از انجام عملیات ساخت افزایشی مقطع ساخته شده با پودر و بدون اعمال پودر متالوگرافی شدند و تست سختی و تست کشش بر روی مقطع اتصال هر دو نمونه انجام شد.برای اطالع از رسوب های ایجاد شده در مقطع اتصال نمونه تولیده شده با اعمال پودر کاربید سیلسیم،نواحی مختلف آن با میکرو سکوپ الکترونی روب شی مورد برر سی قرار گرفت. سختی و ا ستحکام درنمونه تولید شده