1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تعداد پاس در خواص اتصال غیرهمجنس آلومینیوم و مس به وسیله فرآیند جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی(FSW)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی، آلومینیوم-مس، چند پاسه، ترکیبات بین فلزی
سال 1397
پژوهشگران فردین نعمت زاده(استاد مشاور)، علی جباری(استاد مشاور)، رضا بیگی(استاد راهنما)، مجید زارع زاده مهریزی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش جوشکاری سر به سر آلومینیوم به مس، با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی و در سه پاس صورت گرفته است. پین کاملا درون آلومینیوم قرارگرفت و فاصله پین از مرز مس در هر پاس به ترتیب 3، 5/1 و 0 میلی متر انتخاب شد. به منظور مقایسه، جوشکاری آلومینیوم به مس با روش متداول یک پاسه و در حالتی که پین بر مس مماس بود، نیز انجام شد. هم چنین در ادامه تحقیق، برای کاهش ترکیبات بین فلزی و مقایسه، روش پیشروی تدریجی(روش ورق اولیه) نیز اجرا و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون کشش نشان دادند که استحکام شکست اتصال در حالت 3 پاسه برابر 57 مگا پاسکال و در حالت تک پاسه 25 مگا پاسکال بود؛ که حاکی از بهبود استحکام بیش از صد در صد در مقایسه با جوش تک پاسه بود. مطالعات سیلان مواد با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی نشان دادندکه؛ دلیل این امرکاهش تشکیل ترکیبات بین فلزی در حالت چند پاسه بود. در اتصال تک پاسه به دلیل تماس مستقیم مس و آلومینیوم، حجم وسیعی از ترکیبات بین فلزی تشکیل می شود؛ که این ترکیبات به پین چسبیده و باعث تغییر هندسه ابزار می شوند، این امر باعث ایجاد عیوب متعدد حین جوشکاری می شود. در حالت چند پاسه، آلومینیوم به تدریج درون مس فرو می رود که این امر مانع تماس مستقیم ابزار با مس می شود که به نوبه خود در کاهش ترکیبات بین فلزی آلومینیوم-مس به طرز چشم گیری موثر است.لازم به ذکر است نتایج روش ابداعی که به عنوان پژوهش اضافه بر تحقیق پایه انجام شد، نیز بسیار نزدیک به روش سه پاسه بود.