1403/01/27
رضا بیگی

رضا بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0110-1642
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36337544600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن: 086-32625824

مشخصات پژوهش

عنوان
بهبود استحکام اتصال جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی آلومینیوم به مس با استفاده از روش چند پاسه و پیشروی تدریجی ابزار
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی، آلومینیوم-مس، چند پاسه، ترکیبات بین فلزی
سال 1396
پژوهشگران رضا بیگی ، مجید زارع زاده مهریزی ، فردین نعمت زاده ، علی جباری

چکیده

در این مقاله جوشکاری سر به سر آلومینیوم به مس، با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی و در سه پاس ، صورت گرفته است. پین کاملا درون آلومینیوم قرار گرفت و فاصله لبه پین از مسدر هر پاسبه ترتیب 3 1/5 و 0 میلی متر انتخاب شد. به منظور مقایسه، جوشکاری آلومینیوم به مسبا روشمتداول یکپاسه و در حالتی که لبه پین بر مسمماسبود (فاصله 0 میلی متر) نیز انجام شد. نتایج آزمون کششنشان دادند که استحکام شکستاتصال در حالت 3 پاسه برابر 57 مگا پاسکال و در حالت تکپاسه 25 مگا پاسکال بود؛ که حاکی از بهبود استحکام بیشاز صد در صد در مقایسه با جوشتکپاسه بود. مطالعات سیلان مواد با استفاده از میکروسکوپنوری و الکترونی روبشی نشان دادند که دلیل این امر کاهشتشکیل ترکیبات بین فلزی در حالتچند پاسه بود. در اتصال تکپاسه به دلیل تماسمستقیم مسو آلومینیوم، حجم وسیعی از ترکیبات بین فلزی تشکیل می شود؛ که این ترکیبات به پین چسبیده و باعث تغییر هندسه ابزار می شوند، این امر باعث ایجاد عیوب متعدد حین جوشکاری می شود. در حالتچند پاسه، آلومینیوم به تدریج درون مسفرو می رود که این امر مانع تماسمستقیم ابزار با مسمی شود که به نوبه خود در کاهشترکیبات بین فلزی آلومینیوم- مسبه طرز چشم گیری موثر است.