1403/04/05
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
واکاوی تجارب زیسته معلمان استان مرکزی از اجرای برنامه درسی در مدارس شاهد
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
مدارس‌شاهد، تجارب‌زیسته، اجرای برنامه‌درسی
سال 1402
پژوهشگران سیروس منصوری(استاد راهنما)، رحیم مرادی(استاد مشاور)، فاطمه جعفری(دانشجو)

چکیده

پژوهش حاضر باهدف «واکاوی تجارب‌زیسته معلمان استان مرکزی از اجرای برنامه‌درسی در مدارس شاهد» انجام ‌شد. ازنظر هدف، کاربردی و با رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی است. مشارکت‌کنندگان بالقوه ی پژوهش کلیّه‌ی معلمان دوره متوسطه اول و دوم، مدارس‌شاهد شهر اراک بودند که با استفاده از روش اشباع نظری 28 نفر در مطالعه حاضر شرکت کردند. سؤالات به‌وسیله‌ی مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌یافته، در مدت ‌زمان تقریبی بین 32 تا 85 دقیقه از مشارکت‌کنندگان پژوهش پرسیده شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه ‌وتحلیل شدند. تحلیل مضمونِ داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها به 146 مضمون پایه، 11 مضمون سازمان‌دهنده‌ی و 1 مضمون فراگیر منتج شد. مضامین سازمان‌دهنده مستخرج از پژوهش بدین شرح بودند؛ حمایت نهادی و ساختارمند از مدارس شاهد، مهیا بودن منابع کالبدی، فرهنگی و آموزشی مناسب در مدارس شاهد، ارجحیت تعهّد نسبت به تخصص، چالش‌های مدیریتی، جوسازمانی رضایت‌بخش، چالش‌های آموزشی، ارجحیت انتخاب مدارس شاهد توسط معلمان، چالش‌های رفتاری یادگیرندگان، ناهمگن بودن یادگیرندگان، چالش‌های رفتاری اولیاء دانش‌آموزان، پررنگ بودن فعالیت‌های فوق‌برنامه. با توجه به مضامین کشف‌شده از تجربه‌ی زیسته‌ی معلمان در مدارس شاهد می‌توان با کیفیت‌بخشی در بخش‌های مختلف و استفاده از راهبردهای مناسب جهت کاهش چالش‌های مطرح شده، با اجرای مؤثرتر برنامه‌درسی به ارتقاء عملکرد مدارس شاهد کمک کرد.