1403/04/04
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد تلفیقی بر انگیزش پیشرفت و درگیری تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
رویکرد تلفیقی ،انگیزش پیشرفت ،درگیری تحصیلی، دانشجویان علوم پزشکی
سال 1402
پژوهشگران رحیم مرادی

چکیده

با افزایش روز افزون حجم تولید و توزیع دانش و اطلاعات در عصر حاضر و رشد و تکوین الگوهای آموزشی و تحولاتی که در مفهوم یادگیری رخ داده است، تغییر رویکرد آموزش از شیوه‌های حضوری و کاملا مجازی به رویکرد تلفیقی اهمیت بسیاری یافته است. رویکرد یادگیری تلفیقی یکی از راه حل هایی است که خلأ آموزش‌های حضوری و آموزش الکترونیکی را در حوزه های آموزش پزشکی جبران می‌کند. در واقع ترکیب تعامل چهره به چهره و استفاده از فناوری های ارتباطی نوین می‌تواند تدریس در دانشگاه های علوم پزشکی را بهبود ببخشد و دسترسی به اطلاعات را آسان‌تر کند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد یادگیری تلفیقی بر انگیزش پیشرفت و درگیری تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه اراک در درس انقلاب اسلامی بود. روش‌ پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی از نوع پیش-آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه‌ آماری پژوهش را کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علوم‌پزشکی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 402-1401 تشکیل دادند. از بین جامعه فوق 30 نفر از دانشجویان کارشناسی که درس انقلاب اسلامی را در نیمسال اول سال‌تحصیلی اخذ کرده بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان حجم نمونه انتخاب و سپس نمونه منتخب به صورت تصادفی در قالب گروه‌های آزمایشی و کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. مشارکت‌کنندگان گروه آزمایش به مدت یک ترم تحصیلی از رویکرد یادگیری تلفیقی و گروه کنترل از روش متداول بهره‌مند شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌های انگیزش پیشرفت تحصیلی مک اینرنی و سینکلایر (1992) و درگیری تحصیلی ریو ( 2013) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چند متغیری) استفاده شد. یافته ها نشان داد که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و کنترل در متغیر‌های انگیزش پیشرفت و درگیری تحصیلی وجود دارد . بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت تلفیق هدفمند رویکردهای مبتنی بر فناوری در برنامه‌ درس معارف از جمله درس انقلاب اسلامی ‌می‌تواند باعث افزایش انگیزش پیشرفت و درگیری تحصیلی دانشجویان شود.