1403/04/05
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه سطح فعالیت بدنی با الگو تغذیه ای و کیفیت خواب معلمان دوره ابتدایی استان البرز
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
سطح فعالیت بدنی، الگو تغذیه ای، کیفیت خواب، معلمان دوره ابتدایی
سال 1402
پژوهشگران رحیم مرادی ، سیروس منصوری ، زهرا بیگیان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سطح فعالیت بدنی با الگو تغذیه ای و کیفیت خواب در معلمان دوره ابتدایی استان البرز بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش، رابطه‌ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل6466 معلم دوره ابتدایی در مناطق 8 گانه استان البرز در سال 1401 بود. با شیوه‌‌ی نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و بر مبنای جدول مورگان یک نمونه‌ی 384 نفری انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های الگوی تغذیه‌ای آکادمی و کورا (2003)، کیفیت خواب بویس و همکاران (1989) و پرسشنامه فعالیت بدنی شهلایی (1390) بود. داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آمار توصیفی ( فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد ) و در سطح استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد بین سطح فعالیت بدنی با الگو تغذیه ای معلمان همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود دارد ( 01/0 < p ، 403/0=r). سطح فعالیت بدنی 2/16 درصد از واریانس الگوی تغدیه ای معلمان را پیش بینی می کرد. همچنین نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان داد بین سطح فعالیت بدنی با الگو تغذیه ای معلمان همبستگی منفی و معنی‌دار وجود دارد ( 01/0 < p ، 234/0-=r). سطح فعالیت بدنی 4/5 درصد از واریانس کیفیت خواب معلمان را پیش بینی می‌کند. این نتایج نشان می‌دهد توجه به رفتارهای سالم در معلمان ممکن است بار استرس و بیماری‌های روانی را کاهش دهد. پیشنهاد می‌شود وزارت آموزش و پرورش از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه اصول تغذیه‌‌ی سالم و برنامه‌های لازم برای فعالیت بدنی، سطح سلامت روان معلمان را بهبود بخشد.