1403/04/04
رحیم مرادی

رحیم مرادی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9401-9631
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی آموزش‌های هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای با نیاز‌های صنایع کوچک شهر کرج
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای ،نیاز‌های صنایع کوچک
سال 1402
پژوهشگران بهمن یاسبلاغی شراهی ، زهرا بیگیان ، رحیم مرادی

چکیده

پیش زمینه و هدف: امروزه در جهان فرا صنعتی توسعه بدون توجه به آموزش های فنی و حرفه ای مفهوم کاملی ندارد . انقلاب علمی و فنی، انقلابی عمیق و کیفی در نیروهای تولید از جمله نیروهای انسانی و روشهای تولید به وجود آورده است . در این زمینه، آموزش های فنی و حرفه ای فعالیتهایی است که قادرند فرد را برای احراز شغل و کسب و کار آماده کند و کارایی و توانایی مهارت آموختگان را در انجام کار افزایش دهد. مواد و روش ها: در این پژوهش، برای جمع‌آوری داده‌های کمی درزمینه نقاط قوت و ضعف هنرستان‌ها در ارتباط با صنایع کوچک و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی صنایع کوچک از روش توصیفی ـ پیمایشی و برای جمع‌آوری داده‌های کیفی در مورد شناسایی نیازهای آموزشی صنایع کوچک از دیدگاه مدیران صنایع کوچک، از روش تحلیل محتوا و تحلیل اسناد استفاده گردید. جامعه این پژوهش از یک‌طرف شامل کلیه شرکت‌های صنایع کوچک شهرستان کرج مطابق اطلاعات ثبت شده در اداره صنایع، معدن و تجارت استان البرز و و از طرف دیگر، کلیه دبیران و مدیران تخصصی هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای شهرستان کرج بود. به ‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های کمی از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار و...) استفاده شده است و در بخش کیفی برای تجزیه‌وتحلیل مصاحبه‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. بر این اساس پس از نگارش مصاحبه‌های انجام‌شده و انتخاب محتوا و بیان ملاک‌هایی برای تفسیر نهایی، محقق به تعریف و انتخاب واحدها و انتخاب مقوله‌ها اقدام کرد و کدهایی را به‌صورت کدگذاری باز از متن مصاحبه استخراج و در طبقه های (گویه ها) تعریف ‌شده قرار داد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر آشکار کرد که آموزش های ارائه شده توسط هنرستان های فنی و حرفه ای شهرستان کرج متناسب با نیازهای آموزشی صنایع کوچک این شهرستان نبوده است. همچنین مشخص شد که عدم ارتباط و نظارت دو طرفه بین هنرستان های فنی و حرفه ای و صنایع کوچک در این پژوهش نیز بر این مشکل افزوده است. بحث و نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش، شناسایی و تعیین نیازهای آموزشی و برنامه ریزی و استفاده از کارشناسان شرکت های صنعتی در تدوین برنامه های آموزشی این هنرستان ها و برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی مورد نیاز شرکت های صنعتی می تواند راه گشایی برای حل این مشکل باشد. براساس مدل شایستگی، از هنرستانها انتظار می رود شایستگی های رفتاری و فنی مورد نظر کارفرمایان را در هنرجویان پرورش دهند و آنها برای این مشاغل آماده گردند. به عبارت بهتر، لازم است شایستگی های لازم در لایه اول و سوم شایستگی های هنرجویان پرورش داده شود و هنرجویان را هم از لحاظ شایستگی ها و مهارت های فردی و عمومی و هم از نظر شایستگی های فنی و تخصصی برای ورود به بازار کار، تربیت نمود. از این رو، مسئولان آموزش و پرورش در زمینه ی آموزش های هنرستان های فنی و حرفه ای باید بتوانند با مدیران صنایع کوچک ارتباط و تعامل داشته باشند و از نظرات آنها در برنامه ریزی های آموزشی بهره بگیرند.