1403/04/02

رحیم دهقان (بازنشسته)

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان انگلیسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی