1403/01/27
موسی احمدیان

موسی احمدیان

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9608-8737
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37053495200
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده ادبیات و زبان ها- گروه زبان انگلیسی
تلفن: 086-33135111

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر مطالعات فراگیری و رشد زبان فارسی در مقام زبان اول
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
فراگیری و رشد زبان اول، رابطهای - علی، توصیفی، مروری، مقایسهای اعتبارسنجی آزمون، اختلال زبانی
سال 1398
مجله پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
شناسه DOI
پژوهشگران موسی احمدیان ، احسان مهری

چکیده

پیدایش نظریه ذاتی بودن زیان مطالعات فراگیری زبان اول را انسجام بخشید و با تمرکز بر گفتار کودک توانست مراحل رشد آن را شناسایی کند و به یافته های ارزشمندی برسد و نظریدهای نوین برای فهم بهتر این پدیده ارائه دهد. جستار حاضر می کوشد: 1. با مروری کوتاه بر نظریه های فراگیری و رشد زبان به بررسی مبانی نظری این قلمرو بپردازد، 2. با رویکرد تحلیلی به پژوهش های انجام شده در فراگیری و رشد زبان فارسی در مقام زبان اول جایگاه این پژوهشها در مطالعات زبانی را نشان دهد. بدین منظور با جست و جو در پایگاههای داده پژوهش های داخل کشور و سه نمایه Noormags ، SID و Magiran پژوهش های فراگیری و رشد زبان اول (فارسی) طی سال های 1395 - 1396 مشخص شد 7 جستار در پنج دسته پژوهش های رابطه ای - علی، توصیفی، مروزی. مقایسه ای، و اعتبار سنجی آزمونها طبقه بندی شد. یافتهها نشان داد که بیشتر پژوهش ها در حوزه توان بخشی و متغیرهای مسبب اختلال در فراگیری و رشد انجام شده است. مطالعات توصیفی محدودی در حوزه شناخت و مراحل رشد زبان فارسی انجام شده است، اما درباره نظریه های فرهنگی - اجتماعی ویگوتسکی و کاربرد محور توماسلو پژوهش چندانی انجام نگرفته است.