1403/01/31
موسی احمدیان

موسی احمدیان

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9608-8737
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 37053495200
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده ادبیات و زبان ها- گروه زبان انگلیسی
تلفن: 086-33135111

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کاربرد اصطلاحات انگلیسی در مقالههای پژوهشی زبانشناسی کاربردی: پژوهشی پیکرهمحور
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
صطلاحات انگلیسی، کاربرد اصطلاحات، پیکره، مقالۀ پژوهشی، زبانشناسی کاربردی
سال 1399
مجله پژوهش هاي زبانشناختي در زبان هاي خارجي
شناسه DOI
پژوهشگران الهام فراهانی ، هوشنگ یزدانی قره آغاج ، موسی احمدیان ، مجید عامریان (بازنشسته)

چکیده

پژوهشهای اخیر نشان میدهند اصطلاحات که فزونتر، وجهی غیررسمی، پررنگ و لعاب، و سرگرمکننده زبان محسوب میشوند، بهگفتمان رسمی هم راه یافتهاند، اما تاکنون در باره ورود اصطلاحات بهگونههای نوشتاری و رسمی، از جمله مقالههای پژوهشی، تحقیقی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر نقش کاربردی اصطلاحات در پیکرهای زبانی مشتمل بر 409،122 واژه را، که بهصورت تصادفی از مقالههای منتشرشده در گستره زبانشناسی اند، شناسایی و بررسی کرده است. افزون بر این، کاربرد اصطلاحات در مقالههای انگلیسی کابردی انتخاب شده نویسندگان فارسی زبان و انگلیسی زبان این گستره مقایسه شده است. نتایج تحلیلهای آماری استنباطی نشان میدهند که، در نگارش مقالههای پژوهشی، نویسندگان انگیسی زبان آشکارا میبینیم که فزونتر از نویسندگان فارسیزبان، از اصطلاحات استفاده میکنند. بر مبنای پژوهش حاضر، شش نقش کاربردی اصطلاحات استخراج و همچنین فهرستی از پرکاربردترین اصطلاحات در مقالات پژوهشی عرضه شدهاست. این نقشهای ششگانه عبارتند از: ارزیابیکننده، اطلاعاتدهنده، تعیین ماهیت، تأکیدی، سازماندهیکننده و چندگانه. با بررسی و ارائۀ اصطلاحات انگلیسی دانشگاهی در مقالههای پژوهشی زبانشناسی کاربردی، یافتههای این پژوهش میتواند مورد استفاده استادان دانشگاهی درسهای نگارش انگلیسی، دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و تهیهکنندگان کتابهای آموزشی قرار گیرد.