1403/03/31
مرتضی نادری

مرتضی نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7578-4159
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مدل سازی زیست محیطی الگوی بهینه توسعه شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر اراک)
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
: آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی، مدل توسعه بهینه، سیستم اطلاعات جغرافیایی، کلانشهر اراک
سال 1397
پژوهشگران الهام نادری(دانشجو)، مهرداد هادی پور(استاد راهنما)، مرتضی نادری(استاد راهنما)، آزاده کاظمی(استاد مشاور)

چکیده

با توجه به رشد سریع شهرها در کشورهای در حال توسعه، نیاز به مدیریت و برنامه ریزی مناسب، برای جلوگیری از تأثیرات مخرب زیست محیطی و اجتماعی اقتصادی آن، همواره احساس می شود. در این زمینه، طراحان و برنامه ریزان شهری به اطلاعات مکانی و زمانی مرتبط با الگو و میزان رشد نیاز دارند. هدف از این تحقیق، ضمن آشکارسازی تغییرات کاربری در سه دهه گذشته شهر اراک، به پیش بینی کاربری اراضی و پوشش زمین طی 10 سال آینده می پردازد. در این تحقیق نقشه های کاربری اراضی با استفاده از تصاویر لندست سال های (TM)1377، (ETM+)1387 و (OLI) 1396 با روش الگوریتم حداکثر احتمال به دست آمد. برای تهیه ی نقشه ی تناسب هرکاربری، با استفاده از ارزیابی چند معیاره و روش ترکیب خطی وزن دار، نقشه های تناسب برای هر طبقه کاربری تهیه شد. جهت پیش بینی نقشه ی کاربری اراضی از مدل تلفیقی CA-Markov استفاده شد. اعتبارسنجی پیش بینی با استفاده از سه شاخص خطای کمیت، خطای مکانی و شکلی از شایستگی انجام شد. با توجه به پذیرش اعتبار مدل، پیش بینی برای افق 1406 صورت گرفت. طبقه بندی تغییرات پوشش/کاربری اراضی در سه کلاس مسکونی، کشاورزی و مرتع استخراج شد. اعتبارسنجی نقشه های طبقه بندی شده با شاخص کاپا انجام گرفت که به ترتیب برای سال های 1377، 1387 و 1396 برابر 82/0، 85/0 و 86/0می باشد. نتایج حاصل از آشکارسازی تغییرات بین بازه زمانی 1377 تا 1396 نشان داد مناطق مسکونی به میزان 08/120 درصد، اراضی کشاورزی 48/14 درصد روند افزایشی داشته اند. در مقابل مراتع 65/44 درصد با روند کاهشی مواجه بوده است. نتایج حاصل از این پیش بینی نشان داد که تا سال 1406 مناطق مسکونی 8276 هکتار، اراضی کشاورزی 7435 هکتار و مراتع 3647 هکتار خواهد بود.