1403/04/05
مرتضی کوزه گر کالجی

مرتضی کوزه گر کالجی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7052-7241
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55803631900
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده علوم پایه- گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سیگما زیر دیفرانسیل ها و کاربردهای آن در مسائل مینیمم سازی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
توابع محدب، توابع ‑σ، محدب ‑σ، زیر دیفرانسیل، قوانین فرما و فضای باناخ.
سال 1402
پژوهشگران مرتضی کوزه گر کالجی(استاد راهنما)، مهدیس یزدانی قره آغاج(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه ابتدا به مطالعه توسیع هایی از آنالیز محدب میپردازیم. در این راستا مفاهیم اپسیلون محدبی محدب را بیان کرده و نتایجی از حساب این مدل تحذب بدست آمده است. در ادامه مفهوم سیگما محدب و سیگما زیر دیفرانسیل تعریف شده است و برای مفهوم ‑σمحدب، دو تعریف معادل ارائه شده و رابطه ‑σ زیر دیفرانسیل قانون جمع برای دو تابع مطالعه شده است. در نهایت صورتی از قضیه ی فرما برای برای توابع سیگما محدب در مسائل مینیمم سازی مورد مطالعه قرار گرفته است.