1403/01/30
مرتضی حبیبی (بازنشسته)

مرتضی حبیبی (بازنشسته)

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف کلرید منیزیم توسط غشاهای نانوفیلتراسیون تهیه شده از نانوذرات اکسید مس
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
غشای نانوفیلتراسیون حذف کلرید منیزیم نانوذرات مس اکسید روش‌های اصلاح خواص جداسازی
سال 1401
مجله پژوهش نفت
شناسه DOI
پژوهشگران شکیبا قهیه ئی ، عبدالرضا مقدسی ، سمانه بنده علی ، مرتضی حبیبی (بازنشسته) ، مریم اسکندری

چکیده

در این تحقیق ابتدا نانوذرات مس اکسید تک ‌ظرفیتی به‌روش الکتروشیمیایی سنتز شدند و از نانوذرات سنتز شده برای اصلاح و ساخت غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‌اترسولفون استفاده شد. غلظت‌های مختلفی از نانوذرات مس اکسید تک ‌ظرفیتی به‌عنوان افزودنی در پلی‌اترسولفون به‌عنوان ماتریس غشایی جهت تهیه غشاهای نانوفیلتراسیون PES/Cu2O مورد استفاده قرار گرفت. غشاهای تهیه شده توسط تبدیل فوریه فروسرخ (FT-IR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) آنالیز شدند. تجزیه و تحلیل FTIR تشکیل پیوندهای مطلوب را در نانوذرات سنتزی مس اکسید تک‌ظرفیتی و غشاهای ساخته شده، نشان داد. عملکرد جداسازی غشاهای ساخته ‌شده با شار آب خالص و پس‌دهی کلرید منیزیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بالاترین شار آب خالص L/m2h 78/36 را برای غشای ساخته‌شده M1 در 05/0% وزنی نانوذرات Cu2O نشان داد. علاوه‌بر این، بالاترین میزان پس‌دهی MgCl2 72% در 2% وزنی نانوذرات مس اکسید تک ‌ظرفیتی برای غشای ساخته ‌شده M5 گزارش شد.