1403/02/29
منیره محمودی

منیره محمودی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8383-6150
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35102803500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
The Flavonoid Chrysin Protects against Testicular Apoptosis Induced by Torsion/Detorsion in Adult Rats Ayda Roudi Rasht Abadi, Linda Mohammadzadeh Boukani, Majid Shokoohi, Nasim Vaezi, Monireh Mahmoodi, Amir Afshin Khaki, Homa Mohseni Kouchesfahani, Mehdi Gharekhani (2023)
Harnessing Normal and Engineered Mesenchymal Stem Cells Derived Exosomes for Cancer Therapy: Opportunity and Challenges Mehdi Ahmadi, Monireh Mahmoodi, Maryam Shoaran, Fereshteh Nazari-Khanamiri, Jafar Rezaie (2022)
Free and hydrogel encapsulated exosome-based therapies in regenerative medicine Ali Akbari, Nassrollah Jabbari, Roholah Sharifi, Mehdi Ahmadi, Ali Vahhabi, Jafar Rezaie, Rahim Asghari, Esmaiel Jabbari, Monireh Mahmoodi, Sławomir Szafert, Muhammad Nawaz, Seyyed Javad Seyedzadeh (2020)
بررسی اثر حفاظتی پنتوکسی فیلین بر آسیب کبدی القاء شده توسط دگزامتازون در موش سوری ملک سلیمانی مهرنجانی، منیره محمودی، صادق زاده فیروزه (1398)
N-acetylcysteine improves function and follicular survival in mice ovarian grafts through inhibition of oxidative stress Monireh Mahmoodi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, hussein Eimani, Abdulhussein shahverdi (2015)
Effects of erythropoietin on ischemia, follicular survival, and ovarian function in ovarian grafts Monireh Mahmoodi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, hussein Eimani, Abdulhussein shahverdi (2014)
Effects of erythropoietin on ischemia, follicular survival, and ovarian function in ovarian grafts Monireh Mahmoodi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, hussein Eimani, Abdulhussein shahverdi (2014)
Effects of vitamin E on ovarian tissue of rats following treatment with p-nonylphenol: A stereological study - Malek Soleimani mehranjani, Ali Noorafshan, Ahmad Hamta, Hamid Reza Momeni, Mohammadhossein Abnosi, Maryam Hazaveh, morteza anvari, Monireh Mahmoodi (2010)
بررسی اثر دارچین بر ساختمان تخمدان در رت های دیابتی ملک سلیمانی مهرنجانی، محمد حسین آبنوسی، منیره محمودی، مرتضی انوری، عبدالرحمن دزفولیان، حوریه داودزاده (1388)
Effects of vitamin E on sperm parameters and reproductive hormones in developing rats treated with para-nonylphenol Hamid Reza Momeni, Malek Soleimani mehranjani, Mohammadhossein Abnosi, Monireh Mahmoodi (2009)
Effects of Garlic(Allium sativum) on Blood Suger and Nephropathy in Diabetic Rats Seyed Mohammadali Shariatzadeh, Malek Soleimani mehranjani, Monireh Mahmoodi, Mohammadhossein Abnosi, Hamid Reza Momeni, Mitra Noori, abdolrahman dezfoolyan (2008)
مطالعه اثرات هیستوپاتولوژیک سدیم آرسنیت بر ساختمان کلیه رت ملک سلیمانی مهرنجانی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، پریسا مالکی، منیره محمودی (1386)
مقاله ارائه‌شده
The effects of vitamin C on melphalan -induced testicular injury in mice Adele Azimi Mehrabadi, Monireh Mahmoodi (2023)
The Co-treatment Effect of Vitamin C and Dexamethasone on the Mice Spermatogenesis Indexes sadeghzadeh firouzeh, Malek Soleimani mehranjani, Monireh Mahmoodi, samira naderi noreini (2016)
مطالعه استریولوژیکی تاثیر چای سبز بر روی بافت کلیه موش پس از تیمار با سدیم آرسنیت روژین شاه محمدی، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، سمیرا نادری، منیره محمودی (1392)
بررسی تاثیر روغن سیاه دانه بر سمیت القا شده توسط بی فنل A بر روی بافت کلیه موش الهام صفری، ملک سلیمانی مهرنجانی، سمیرا نادری، منیره محمودی (1392)
ارزیابی اثر حفاظتی روغن سیاه دانه بر پارامتر های اسپرم در موش های تیمار شده با پارانونایل فنل لیلا کیخا، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته)، ملک سلیمانی مهرنجانی، منیره محمودی (1392)
مطالعه استریولوژیکی اثر کورکومین در جلوگیری از اثرات زیانبار سدیم آرسنیت بر بافت بیضه موش بالغ نجمه حاتمی کیا، ملک سلیمانی مهرنجانی، سمیرا نادری، منیره محمودی (1392)
the effect of erythropoietin on ischemia reperfusion injury and graft survival in heterotopic autotransplantation of mouse ovarian tissue Monireh Mahmoodi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, H Imani, A Shahverdi (2013)
THE PROTECTIVE EFFECT OF ERYTHROPOIETIN ON FOLLICULAR SURVIVAL IN HETEROTOPIC AUTOTRANSPLANTATION OF MOUSE OVARIAN TISSUE Monireh Mahmoodi, Malek Soleimani mehranjani, Seyed Mohammadali Shariatzadeh, H Imani, A Shahverdi (2013)
کتاب
استریولوژی، اصول، روش ها و کاربرد آن در بافت شناسی ملک سلیمانی مهرنجانی، منیره محمودی (1393)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته