1403/02/04
مجتبی ذوالفقاری

مجتبی ذوالفقاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35200092900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی عددی اعوجاج و تغییر شکل ناشی از فرآیند جوش کاری CO2 در بوم جرثقیل ALC100
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جوشکاری، جرثقیل ، اعوجاج ، تنش پسماند، شبیه سازی اجزا محدود، Simufact Welding
سال 1400
پژوهشگران مجتبی ذوالفقاری(استاد راهنما)، مهدی سلیمانی(استاد راهنما)، مریم علیخانی(دانشجو)، وحید طهماسبی(استاد مشاور)، مهدی صفری(استاد مشاور)

چکیده

در پایان نامه حاضر تغییر شکل ناشی از جوش کاری در بوم جرثقیل ALC100 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور انواع فرآیند جوش کاری معرفی شده و با توجه به موضوع پایان نامه به معرفی فرآیند جوش کاری ذوبی پرداخته و مزایا و محدودیت های این فرآیند بیان شده است. در ادامه نحوه شکل گیری تنش پسماند و اعوجاج ناشی از جوش کاری توضیح داده شده و انواع اعوجاج ناشی از جوش کاری بیان شده است. سپس روش های کنترل و پیش گیری از اعوجاج در مراحل مختلف طراحی، ساخت و اصلاح پس از جوش کاری معرفی شده است. در پژوهش حاضر به منظور محاسبه میزان اعوجاج های حاصل از جوش کاری از نرم افزار اجزا محدودSimufact Welding استفاده می شود. برای صحه گذاری نتایج شبیه سازی در نرم افزار، نتایج پژوهش های معتبر به کار گرفته می شود. صحت سنجی به این صورت انجام می-گیرد که مدل موجود در یکی از پژوهش های معتبر سایر محققین با توجه به داده های آن در نرم افزار شبیه سازی شده و نتایج به دست آمده با نتایج آن مقایسه می گردد. تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل توالی و ترتیب در جوش کاری، قید و نیروی نگه دارنده، گرمای ورودی و مش بندی در میزان اعوجاج ناشی از جوش کاری بررسی می شود. در نهایت ایده آل ترین شیوه با پارامترهای کنترل شده جهت جوش کاری معرفی می شود.