1403/01/29
مجتبی ذوالفقاری

مجتبی ذوالفقاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35200092900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت منیزیمی تقویت شده به وسیله ی نانولوله بور نیترید به روش دینامیک مولکولی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
دینامیک مولکولی، نانو کامپوزیت، منیزیم، نانو لوله ی بور نیترید
سال 1401
مجله مهندسي مكانيك اميركبير
شناسه DOI
پژوهشگران مجتبی ذوالفقاری ، یگانه جعفری کلهری ، حامد حیدری ، وحید طهماسبی ، مهدی صفری

چکیده

نانوکامپوزیت های پایه منیزیم به طور گسترده در صنایع هوافضا، خودروسازی و پزشکی استفاده می شوند. با توجه به خواص ویژه نانولوله بور نیترید، این نانو لوله نقش مهمی در تقویت نانو کامپوزیت ها ایفا می نماید. در این پژوهش نانو کامپوزیت منیزیم به وسیله ی نانولوله ی بور نیترید تقویت شده و خواص مکانیکی این نانو کامپوزیت ها تحت بارگذاری کششی تک محوره، در راستای محوری نانو لوله، با روش دینامیک مولکولی توسط نرم افزار لمپس بررسی شده است. همچنین ضرایب تابع پتانسیل بین اتمی اتم های منیزیم، با استفاده از قانون ترکیب و داده های استخراج شده توسط نرم افزار گوسین، محاسبه شده است. نتایج شبیه سازی های دینامیک مولکولی حاکی از بهبود خواص مکانیکی نانو کامپوزیت فلزی پایه منیزیم به دلیل اضافه نمودن نانولوله های بور نیترید می باشد. وجود استحکام دهنده نانولوله ی بور نیترید (0،12), (0،14), (0،16) و (0،18) به عنوان تقویت کننده ی زمینه ی منیزیم، سبب افزایش مدول الاستیک نانو کامپوزیت ها به ترتیب به میزان 13، 9/14، 2/16 و 17 درصد نسبت به منیزیم خالص شده است. نتایج دیگر این تحقیق حاکی از آن است که رفتار الاستیک نانوکامپوزیت مستقل از تغییرات نرخ کرنش است. هم چنین با انجام این شبیه سازی در محدوده وسیعی از دما، تغییرات آشکاری در خواص مکانیکی نانو کامپوزیت در دماهای مختلف بدست آمده است.