1403/01/29
مجتبی ذوالفقاری

مجتبی ذوالفقاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35200092900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
محاسبات و تحلیل المان محدود مجرابند شیرهای توپی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
شیر توپی، مجرابند، تحلیل المان محدود، بال
سال 1399
پژوهشگران سعید عزیزی ، مجتبی ذوالفقاری

چکیده

شیر توپی دارای مجرابندی توپی شکل با یک سوراخ داخلی است و ربع دور چرخش آن موجب باز و بست شیر میشود. وظیفهی این شیر قطع یا وصل کامل جریان سیال است. هدف این مقاله، تعیین حداقل ضخامت F مورد نیاز مجرابند شیر توپی نوع ساید اینتری – ترونیون مانتد0 1 به همراه تحلیل تنش و جابهجایی آن است. 4 را در خود F 3 تکیه داده و استم3 F 2 به نحوی بریده میشوند که بال بتواند بر ترونیون2 F قسمتهای بالایی و پایینی بال1 جا دهد. بیشترین تنشها زمانی به بال وارد میشوند که شیر کاملا باز یا کاملا بسته باشد. در زمانی که شیر بسته 5 را مسدود کرده است میتوان بال را یک ورق دایرهای تحت فشار یکنواخت F است و بال مسیر سیال داخل بور4 فرض کرد. وقتی هم که شیر باز باشد بال مانند یک استوانهی دو سر باز که تحت فشار یکنواخت داخلی است عمل میکند. شیوهی حل مساله به این صورت است که ابتدا از تئوریهای مکانیک جهت تعیین قطر خارجی شبیهسازی و تحلیل المان محدود میگردد. ABAQUS بال استفاده شده و بعد، مساله در نرمافزار تحلیل تنش 6 در سطح داخلی و اطراف سقف بال F از کانتورهای تنش و جابهجایی مشاهده میشود که حداکثر تنش فونمایسز5 و حداکثر جابهجایی کلی، در سطح خارجی و اطراف لبههای کناری آن سمت بال که در معرض جریان سیال است اتفاق میافتد. به منظور اعتبارسنجی کار، نتایج حاصل از تحقیق با نتایج مقالات مرتبط مقایسه میشود. به عمل API 6D ضمن این که این تجهیز عملا ساخته شده و از آن تستهای کنترل کیفیت بر اساس استاندارد آمده و نتیجهی تستها موفقیتآمیز بوده است.