1403/01/29
مجتبی ذوالفقاری

مجتبی ذوالفقاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35200092900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات عمق براده برداری و سرعت براده برداری بر پارامتر ها ی ماشینکاری در ابعاد نانو به روش دینامیک مولکولی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانو ماشین کاری، دینامیک مولکولی، سرعت، عمق، رگرسیون، دما، نیرو
سال 1399
پژوهشگران مجتبی ذوالفقاری(استاد راهنما)

چکیده

ا توجه به روند روبه رشد صنایع مرتبط با نانو فناوری، فرآیند ماشین کاری در مقیاس نانو از اهمیت خاصی برخوردار شده است. با توجه به ابعاد این فرآیندها، روش های سنتی همچون اجزای محدود، قادر به اعمال برخی از اثرات مهم در مقیاس نانو از قبیل نیروهای واندروالسی و الکترواستاتیک نمی باشد، بنابراین طی سال های اخیر استفاده از ابزارهای محاسباتی دینامیک مولکولی برای شبیه سازی این فرآیندهای ساخت و تولید روند روبه رشدی داشته است. در ماشین کاری فوق دقیق جهت رسیدن به صافی سطح بالا در ابعاد نانو، سرعت پیشروی و عمق براده برداری به عنوان دو پارامتر مهم محسوب می شوند که پژوهش های زیادی درباره آن انجام شده است که در بیشتر پژوهش ها اثرات آن به صورت مجزا دیده شده است ولی در این تحقیق هدف، بررسی اثرات این دو پارامتر به صورت هم زمان می باشد. در این تحقیق با استفاده از روش سطح پاسخ تعداد شبیه سازی های لازم برای رسیدن به تأثیر سرعت ماشین کاری و عمق براده برداری بر پارامترهای ماشین کاری از قبیل دما، تنش، نیروی براده برداری و به دست آوردن یک معادله ی رگرسیون طراحی شده است. معادله رگرسیون نشان دهنده ی تأثیرات پارامترهای ورودی بر پارامترهای خروجی هست. در این پژوهش فرآیند ماشین کاری روی دو زمینه کار چند کریستالی آهن خام و آلیاژی از آن به نام نیکل-آهن-کروم به کمک ابزار تک بلوره ای صلب انجام شده است. سرعت پیشروی بین 10 تا 400 متر بر ثانیه و عمق براده برداری بین 5 تا 50 آنگستروم انتخاب شده است. با توجه به شبیه سازی های انجام شده در این پژوهش مشاهده شد که با افزایش عمق براده برداری و سرعت پیشروی، نیروهای برادهبرداری و دما افزایش می یابد، همچنین این افزایش سرعت و عمق براده برداری باعث به وجود آمدن ساختارهای بی شکل می شود. در این پژوهش از روش بهینه سازی برای کمینه کردن نیرو، دما و تنش هیدرو استاتیک جهت کاهش آسیب و سایش ابزار براده برداری استفاده شده است که برای رسیدن به این هدف مقادیر سرعت پیشروی و عمق براده برداری باید کمینه باشد.