1403/02/04
مجتبی ذوالفقاری

مجتبی ذوالفقاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35200092900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل المان محدود عملکرد استنت های شریان فموروپلاستی تحت بارگذازی های، کششی، فشاری محوری، پیچشی، شعاعی و خمشی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نایتینول،استنت،آلیاژحافظه دار،روش اجزاءمحدود، عروق فمورال، فموروپاپلیتال
سال 1398
پژوهشگران مجتبی ذوالفقاری(استاد راهنما)، فردین نعمت زاده(استاد راهنما)

چکیده

در این پروژه از مقاله ی تجربی، که دوازده استنت در آن ارائه شده، و از بین آنها با توجه به شاخصه های ارزیابی سه مدل استنت(smart flex- viabahn- tigris)، با طرح مختلف و هندسه های متفاوت انتخاب و در نرم افزارهای(solidworks)و(abaqus)، مدلسازی و شبیه سازی شده اند، این استنتها تحت بارگذاری های کششی- فشاری- پیچشی- شعاعی و خمشی، در دمای بررسی رفتار سوپرالاستیک انجام شده است که برای مشخص کردن استنت های ایده آل با مقایسه تئوریهای مربوط به توصیف خواص ماده استنت نایتینولی بر مبنای مدل آریشیو در زیر برنامه ی نرم افزارآباکوس ، مشخص شد. نتایج حاصل ازمدل آریشیو تطابق خوبی با نتایج تجربی دارد، در نتیجه باتوجه به شاخصه های مورد نظر اعم از(کرنش وجابجایی بیشتر-تنش کم- نیروی کم- حلقه ی هیسترزیس بزرگ (نیروی شعاعی و محیطی)و تشکیل مارتنزیت)، مد نظر گرفته شده است. ودر آخر نتایج عددی با نتایج تجربی مقاله مقایسه شده اند. و نتایج بدست آمده طبق شاخصه های ارزیابی برای مشخص کردن استنت ایده آل، بیشترین نیرو(04-e717/3+)، بیشترین کرنش(04-e961/6+) در تست کشش برای استنت(smartflex) بیشترین نیرو(04-408e/1+) و کمترین جابجایی(03-249e/1+) در تست خمش برای استنت (smartflex)، بیشترین نیرو (03+e169/1+) و بیشترین جایجایی(04-e134/2+) برای تست فشار استنت(smart flex) و مارتنزیت تشکیل شده برای تست فشار(04-e820/2+)، که با توجه به این نتایج استنت (smart flex)، در مقایسه با دو مدل استنت دیگر بعنوان بهترین استنت انتخاب شده است.