1403/02/04
مجتبی ذوالفقاری

مجتبی ذوالفقاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35200092900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه یک مدل ریاضی جدید برای نفوذ پرتابه تکه ای در هدف سرامیکی نیمه بی نهایت
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پرتابه تکه ای، هدف سرامیکی، نفوذ، روش سطح پاسخ
سال 1396
مجله مواد پر انرژي
شناسه DOI
پژوهشگران مجتبی ذوالفقاری ، وحید میرآقایی

چکیده

در این مقاله با بررسی مکانیک نفوذ پرتابه های تکه ای در اهداف سرامیکی مدل ریاضی جدیدی جهت پیش بینی نفوذ پرتابه های تکه ای در اهداف نیمه بینهایت سرامیکی ارائه شده است. در بررسی ها عوامل سرعت برخورد، طول تکه ها و تعداد تکه ها به جهت اهمیت آنها در عمق نفوذ مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه بررسی ها نشان داد سرعت برخورد مهمترین عامل در افزایش عمق نفوذ بوده و بر خلاف مکانیک نفوذ در پرتابه های میله بلند یکپارچه سرعت حدی هیدرودینامیکی برای نفوذ پرتابه های تکه ای در اهداف نیمه بینهایت سرامیکی وجود نداشته و روند افزایش عمق نفوذ با افزایش سرعت از سرعت 2500 متر بر ثانیه به بعد به صورت متناظر است. علاوه بر این کاهش طول تکه ها موجب افزایش عمق نفوذ نهایی می-گردد، بگونه ای که شکل ایده آل برای تکه ها همان شکل دیسکی تکه ها است که نشان گر نقش فاز پس جریان در مکانیک نفوذ پرتابه-های تکه ای است. پس از اعتبار سنجی شبیه سازی و با تکیه بر زیر برنامه مدل بهبود یافته مدل هلم کوئیست در نرم افزار ABAQUS شبیه سازی های متعدد بر اساس نتایج طراحی آزمایش جهت ارائه مدل صورت گرفته است. پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، مدلی ریاضی بر اساس روش سطح پاسخ ارائه گردید. با توجه به اینکه نتایج بدست آمده بر اساس تحقیقات صورت گرفته روی اهداف سرامیکی است استفاده از نتایج این تحقیق نیز برای تحلیل نفوذ در اهداف سرامیکی توصیه می گردد. این مقاله میتواند بعنوان مبنایی جدید در مطالعه نفوذ پرتابه های تکه ای در اهداف با ساختار پیچیده قرار گیرد.