1403/02/04
مجتبی ذوالفقاری

مجتبی ذوالفقاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35200092900
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل عمر مخزن تحت فشار سیکلی با در نظر گرفتن آسیب کم چرخه و بررسی اثرات تنش پسماند و نرخ کرنش
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
خستگی کم چرخه، روش عددی سیکلیک مستقیم، آسیب سیکلیک، تنش پسماند جوش، مخزن تحت فشار
سال 1396
پژوهشگران وحید میرآقایی(دانشجو)، مجتبی ذوالفقاری(استاد راهنما)، رفعت محمدی(استاد راهنما)

چکیده

تغییر شکل های پلاستیک که سبب ایجاد و رشد آسیب در سازه های مختلف می شوند، در مخازن تحت فشار نیز با ایجاد ترک های در مقیاس ماکرو سبب کاهش عمر در این اجزا می شود. خستگی کم چرخه ناشی از این مکانیسم آسیب می تواند عمر بسیار کوتاهی داشته باشد. از این رو پیشبینی رخداد آسیب و چگونگی توسعه آن در این نوع از سازه ها اهمیت ویژه ای دارد. در این پژوهش با به کار گیری روش عددی سیکلیک مستقیم در نرم افزار آباکوس به تحلیل خستگی کم چرخه مخزن یک شتاب دهنده پرداخته شده است. در ابتدا بدون در نظر گرفتن عوامل احتمالی ایجاد نقص در مخزن مانند روش ساخت، فرایند خستگی برای چندین فشار داخلی مختلف شبیه سازی شده و نتایج گزارش شده است. سپس با شبیه سازی کامل فرایند جوش کاری انجام شده در مخزن سعی شده تا اثر تنش پسماند به جای مانده از فرایند جوشکاری در عمر مخزن مورد بررسی قرار گیرد.