1403/01/25
محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی

محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0735-0225
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56079339100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشکده فنی و مهندسی. گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 32625722

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی غلتک های تولید قوطی به همراه انتقال دانش فنی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
غلتک غلتک- المان محدود- تولید قوطی- ایستگاه شکل دهی
سال 1401
پژوهشگران سیامک مزدک ، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی

چکیده

پروفیل۲۰در۲۰به دلیل به نسبت کوچک آن طراحی غلتک دشوارتری دارد. در طراحی غلتکها چند نکته حایز اهمیت میباشد. یکنواختی نیروهای وارد بر غلتکها از چند مهم میباشد. مقدار سایش غلتکها وابسته به نیروی وارد بر غلتک میباشد. با توجه به اینکه حالت ایدهال تعمیر و نگهداری غلتکها سایش یکنواخت غلتکها میباشد. یکنواختی نیروها اهمیت پیدا میکند. طول عمر یاتاقانهای دستگاه وابسته به نیروی وارد برآنها میباشد. طرحی مناسب است که نیروی وارد بر غلتکها در ایستگاههای مختلف در یک محدوده مشخص باشد. ایستگاه اول با توجه به اینکه در شروع شکل دادن میباشد برای کنترل بهتر فرایند بهتر است که از مقدار شکلدهی کمتری برخوردار باشد از طرفی در ایستگاه آخر با توجه اینکه به علت برگشتفنریمقدار کمتری تغییر شکل در نظر گرفته میشود که اگر در اثر برگشت شکلدهی نیازمند تغییر شکل باشداز حد تعیین شده فراتر نرود. با بررسی نمودارهای حاصل ازشبیهسازی و اطلاعات برداشته شده از خط مشاهده شد که در ایستگاه4و5در خط واقعی مقادیر شکیدهی و نیروهای وارد بر غلتکها مناسب نمیباشد. در ادامه اطلاعات مستخرج شده از شبیهسازیها بدست آورده شده است. در شکل1مقطع خروجی حاصل از شبیهسازی طرح اولیه و طرح نهایی نشان داده شده است همانطور که مشاهده میشود در طرح اولیه تعامد اضلاع و همچنین تورفتگی در دیوارهها مشهود میباشد؛ در حالیکه در طرح جدید تعامد بهتری ایجاد شده همچنین مقدار تورفتگی مقدار مطلوبی شده است.