1403/02/03
محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی

محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0735-0225
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56079339100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشکده فنی و مهندسی. گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 32625722

مشخصات پژوهش

عنوان
پایش وضعیت سیستم موقعیتدهی بند سوراخکاری با استفاده از آزمون غیرمخرب فراصوتی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
قید و بند ،اجزاء محدود، آزمون غیرمخرب،امواج فراصوتی
سال 1399
پژوهشگران مهدی بیات کزازی ، علیرضا بهادری ، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی ، سیاوش محمودی

چکیده

تلرانس و دقت ابعادی و هندسی محصول، یکی از مهمترین چالشهای فرآیندهای ماشینکاری است. عامل موثر این موضوع، موقعیت دهی نسبی صحیح بین ابزار و قطعه کار و همچنین حفظ این موقعیت در طول فرآیند ماشینکاری است. سیستم موقعیت دهی در قید و بندها نقش اساسی در این موضوع ایفا میکند. هرگونه اختلال این سیستم سبب موقعیت دهی نامناسب و درنتیجه افزایش تلرانس ابعادی و هندسی قطعات تولید شده میشود. سیستم موقعیت دهی 3-2-1 یکی از معمولترین روشهای موقعیت دهی است. به منظور پیشبینی اختالل در این سیستم موقعیت دهی، در این مقاله یک روش پایش با استفاده از آزمون غیرمخرب فراصوتی ارائه شده است. با استفاده از روش اجزاء محدود، روش پیشنهادی امکانسنجی شده و تاثیر انواع اختالل سیستم موقعیت دهی از قبیل سایش پین و قطع تماس حین ماشینکاری بر روی سیگنال بازگشتی و زمان پروازسیگنال بررسی شده است. مطالعه اجزاء محدود نشان میدهد که روش معرفی شده پتانسیل قابل توجهی برای به کارگیری در تولید قطعات دقیق داشته و در واقع یک روش تعمیر و نگهداری پیشگیرانه است. روش ارائه شده در تولید انبوه سبب کاهش قطعات معیوب و خارج از تلرانس میشود.