1403/03/08
محمد سعید ذبیحی دان

محمد سعید ذبیحی دان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1629-355X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57202817125
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
آیا سرمایه انسانی خلاق و آلودگی محیط‌زیست بر مهاجرت داخلی اثر دارد؟
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مهاجرت, خلاقیت , CO2, ایران.
سال 1402
مجله فصلنامه علمی راهبرد توسعه
شناسه DOI
پژوهشگران محمد سعید ذبیحی دان ، وحید کفیلی خواجه ، عباس خسروانی

چکیده

امروزه واژه خلاقیت نقش بسیار مهمی در ادبیات اقتصاد شهری و منطقه‌ای پیدا کرده است. خلاقیت یک منطقه عاملی برای جذب افراد به آن منطقه می‌شود. همچنین پدیده مهاجرت به عنوان یک مسئله مهم، مورد توجه بسیاری از محققین علوم مختلف؛ مانند اقتصاد، جامعه‌شناسی، آمار،جغرافیا و محیط‌زیست قرار گرفته است. دلیل اهمیت این موضوع نیز این است که مهاجران می‌توانند تأثیرات مختلفی از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و ... بر جامعه و ناحیه میزبان داشته باشند. مهاجرانی که به یک منطقه وارد می‌شوند، هم می‌توانند باعث رونق اقتصادی و ورود سرمایه به یک منطقه شوند و هم می‌توانند مسبب بحران‌های مختلف اجتماعی و زیست‌محیطی باشند. در کنار خلاقیت منطقه و مهاجرت، مسئله آلودگی محیط‌زیست نیز یکی دیگر از مسائل مهم در جهان امروز به شمار می‌رود. بنابراین با توجه به اهمیت زیاد این موضوع، در این پژوهش سعی شده تا به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و محیطی بر مهاجرت و همچنین عوامل مؤثر بر آلودگی محیط‌زیست در استان‌های ایران پرداخته شود. برای این منظور از داده‌های مقطعی در سال 1395 استفاده شده است. با توجه به ارتباط بسیار مهم بین مهاجرت و آلودگی محیط‌زیست، مدلی با دو معادله (خالص مهاجرت و CO2 ) به صورت سیستم معادلات همزمان طراحی و با روش 3SLS برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، آلودگی محیط‌زیست دارای اثر منفی بر میزان مهاجرت است. خلاقیت بیشتر در یک منطقه دلیلی برای مهاجرت بیشتر است. که نتایج بدست آمده در این پژوهش این موضوع را ثابت می‌کند. در مقابل مهاجرت بیشتر به یک استان، به دلیل افزایش جمعیت، باعث افزایش آلودگی بیشتر در آن استان می‌شود. همچنین نتایج نشان می‌دهد استان‌هایی که به سمت صنعتی شدن حرکت کرده‌اند، میزان انتشار دی‌اکسید کربن در آنها بیشتر می‌باشد.