1403/03/08
محمد سعید ذبیحی دان

محمد سعید ذبیحی دان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1629-355X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57202817125
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر تمرکز اقتصادی بر بهره وری در صنایع کارخانه ای ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
"تجمیع"، "بهره وری"، "الیسون گلیسر"، "GMM"، "صنایع کارخانه ای ایران"
سال 1393
مجله فصلنامه تحقيقات توسعه اقتصادي
شناسه DOI
پژوهشگران روح اله شهنازی ، محمد سعید ذبیحی دان

چکیده

یکی از موضوعات مهم در هر صنعت بررسی وجود بهره وری و عوامل مؤثر بر بهره وری در آن صنعت می باشد. سؤال مهم این تحقیق این است که چه عواملی بر بهره وری در صنایع کارخانه ای ایران تأثیر گزار می باشد؟ برای این منظور 23 صنعت کارخانه ای ایران را برای سال های 1388-1385 مورد آزمون قرار گرفته اند. در این مقاله ابتدا شاخص الیسن گلیسر به عنوان یکی از بهترین شاخص های محاسبه کننده تمرکز جغرافیایی معرفی شده و میزان تمرکز صنایع کشور بر اساس این شاخص محاسبه شده است. سپس با استفاده از مدل کیکونی و هال (1996) و برخی مطالعات انجام شده قبلی، مدل تجربی در خصوص عوامل تعیین کننده بهره وری بنگاه ها برای آزمون تجربی اثر تمرکز بر بهره وری طراحی شده است. جهت برآورد از روش GMM استفاده شده است. بر اساس نتایج برآورد شده تمرکز فعالیت صنعتی دارای تأثیر مثبت بر بهره وری است. همچنین نتایج بیانگر وجود ارتباط U معکوس میان تمرکز و بهره وری است. از طرفی نتایج نشان می دهد که تأثیر بهره وری در دوره قبل، نیروی کار، تحقیق و توسعه بر بهره وری مثبت و معنادار است. همچنین ضریب برآوردی متغیر ضربی الیسون گلیسر در نیروی کار مثبت و معنادار است که نشان می دهد، تمرکز بیشتر علاوه بر تأثیر مستقیم بر بهره وری از طریق بهبود کیفیت نیروی کار نیز سبب بهبود بهره وری شده است.