1403/01/25
محمد ولاشجردی

محمد ولاشجردی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0018-4650
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36987723300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر حلال آلی تری اتانول آمین بر افزایش نانو ذرات تقویت کننده درپوشش کامپوزیتهای آبکاری شده
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
پوشش کامپوزیتی زمینه فلزی- آبکاری الکتریکی - نانوکامپوزیت- تری اتانول امین
سال 1400
پژوهشگران صادق میرزا محمدی ، محمد ولاشجردی

چکیده

در تحقیق حاضر یک محلول سولفاتی آبکاری نیکل حاوی تری اتانول امین و نانو ذرات آلومینا به عنوان الکترولیت آبکاری استفاده شد. افزایش مقدار نانوذرات تقویت کننده در زمینه فلزی پوششهای کامپوزتی پایه نیکل به صورت بنیادی سبب اصلاح خواص مکانیکی و شیمیایی ان ها می شود. تر یاتاول آمین به عنوان یک حلال آلی به صورت جزئی به محصول واتس اضافه شده و پوششهای نانوکامپوزتی نیکل آلومینا در حضور همزن التراسونیک و مگنیتکک ایجاد می وشند. بعد از فرآیند پوشش دادن تاثیر حضور تری اتاول آمین در محول آبکاری با مقایسه سطح مقطع پوششهای بدست آمده با استفاده از میکروسکوپ الکرتونی روبشی مجهز به طیف سنج پراش پرتو ایکس مورد بررسی رار گرفته است. بر اساس این نتایج پوششهای نانوکامپوزتی ایجاد شده با محلول واتس بدون تری اتانول امین فقط دارای 4/6 درصد حجمی نانو آلومینا می باشند. در حالیکه در شرایط یسکان فرآیند آبکاری ، آنالیزهای میکروساختاری افزایش مقدار ذرات تقویت کننده نانو آلومینا تا 6/1 درصد حجمی را در اثر افزودن حلال آلی تری اتانول آمین گزارش می نماید.