1403/01/26
محمد ولاشجردی

محمد ولاشجردی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0018-4650
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36987723300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی آزمایشگاهی تاثیر عملیات مکانیکی سطحی بر سختی و ریزساختار مس
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
عملیات مکانیکی تدریجی سطح- مس- میکروسختی- عمق نفوذ
سال 1397
پژوهشگران ناصر پیری(دانشجو)، یوسف پاینده(استاد راهنما)، بهمن میرزاخانی(استاد راهنما)، محمد ولاشجردی(استاد مشاور)، فریدون علیزاده(استاد مشاور)

چکیده

در این تحقیق تاثیر عملیات مکانیکی تدریجی سطحی(SMAT) بر سطوح مدوّر مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، دستگاهی برای اعمال ضربه با شدت های مختلف بر سطح فلز ساخته شد. نمونه مورد استفاده میلگردی از مس با قطر 12 میلیمتر بود که قبل از آزمایش به مدت 2 ساعت در دمای 750 درجه سانتیگراد آنیل شد تا اثرات فرآیند شکل دهی کاهش یابد. برای انجام آزمایش، پس از تنظیم دور دستگاه و شدت ضربه، روی نمونه در حال دوران ضربه هایی وارد می شود. این عمل برای مدت زمان های 15-30-60دقیقه انجام شد. پس از انجام آزمایش، نمونه ها به موازات محور بریده شده و مقطع برش جهت بررسی های ریزساختاری و خواص مکانیکی آماده سازی شد. ریزساختار نمونه ها با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مشخص کردن عمق نفوذ، از آزمایش میکروسختی سنجی بهره گرفته شد و نمودار سختی بر حسب فاصله از سطح نمونه ها رسم گردید. طبق نتایج تجربی بدست آمده، می توان دریافت یک لایه با ضخامت تقریبی 100 میکرومتر با ریزساختاری متفاوت بر روی سطح تشکیل شده است. به نظر می رسد اندازه دانه در این قسمت کمتر از μm 1 است. سختی در عمق 60 میکرومتر حدود HV 125 است و تا حدود HV 90 در فاصله μm 300 از سطح کاهش می یابد. به این معنی است که عمق نفوذ فرآیند، بیش از 200 میکرون است.