1403/03/27

محمد سیفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی رویداد ایده پردازی و توسعه فناوری های نوین آموزشی و ارزیابی آن از نگاه دانشجو معلمان
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نوآوری ، ایده پردازی، فناوری آموزشی ، توسعه
سال 1399
پژوهشگران رضا صفارزاده خیاط(دانشجو)، محسن باقری(استاد راهنما)، محمد سیفی(استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف: ایده پردازی یکی از راهکارهای توسعه و نوآوری در سازمان ها به حساب می آید که امروزه در رابطه با مقوله آموزش و یادگیری نیز مورد توجه است. پژهش حاضر با هدف طراحی رویداد ایده پردازی و توسعه فناوری های نوین آموزشی و ارزیابی آن از نگاه دانشجو معلمان انجام شد. روش: این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی توسعه ای است؛ روش پژوهش از نوع پیمایشی ( نگرش سنجی است) که به ارزیابی نظر شرکت کنندگان در رویداد ایده پردازی و توسعه فناوری های نوین آموزشی درباره رویداد و تحلیل نتایج آن پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، دانشجومعلمان مراکز دانشگاه فرهنگیان شهرستان دزفول بود. و به خاطر شرایط بیماری کرونا تعداد شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 30 نفر از دانشجومعلمان بودند که در دوره رویداد ایده پردازی در آموزش شرکت کردند، که به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی رویداد ایده پردازی در آموزش بود. جهت تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون t تک نمونه استفاده شد. یافته ها: یافته های کمی پژوهش و نتایج بدست آمده از آزمون t تک نمونه ای ، نشان داد که رویداد ایده پردازی و توسعه فناوری های نوین آموزشی طراحی شده در این مطالعه از نگاه دانشجو معلمان از نظر تحریک انگیزه ها، پرورش ویژگی ها و آموزش مهارت ها مطلوب بوده است. نتیجه گیری:رویداد ایده پردازی و توسعه فناوری های نوین آموزشی از نگاه دانشجو معلمان مطلوب بوده است. مراحل ایده پردازی در توسعه فناوری های نوین آموزشی می تواند در آموزش و پرورش در جهت ارتقاء خلاقیت معلمان و افزایش کیفیت آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.