1403/03/27

محمد سیفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثربخشی آموزش کتاب تفکر و سواد رسانه ای بر توانایی مصرف بهینه از رسانه و تحلیل نقادانه پیام های آن در دانش آموزان پایه دهم شهرستان خمین
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
آموزش، تفکر، رسانه، سوادرسانه ای، مصرف بهینه، تحلیل نقادانه، پیام رسانه
سال 1399
پژوهشگران سارا رمضانی(دانشجو)، محمد سیفی(استاد مشاور)، منصور عبدی(استاد راهنما)

چکیده

با توجه به اهمیت آموزش سوادرسانه ای به کودکان و نوجوانان و تاثیر آن بر رژیم مصرف رسانه و تحلیل نقادانه پیام های رسانه، موضوع پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش کتاب تفکر و سوادرسانه ای بر توانایی مصرف بهینه از رسانه و تحلیل نقادانه پیام های آن در دانش آموزان پایه دهم شهرستان خمین می باشد. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با یک گروه آزمایش و بدون گروه گواه انجام شد. شرکت کنندگان این پژوهش عبارتند از دانش آموزان دختر پایه دهم رشته تجربی یک کلاس 30 نفره در دسترس که از مدارس متوسطه دوم شهرستان خمین در سال تحصیلی 98-99 انتخاب شده است. ابتدا، پرسشنامه های استاندارد سوادرسانه ای عزیزی(1393) و فلسفی(1393) در این گروه اجرا و سپس طی سال تحصیلی کتاب تفکر و سوادرسانه ای آموزش داده شد و در انتها از آنان پس آزمون گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش استنباطی شامل آزمون t همبسته یا زوجی می باشد؛ هم چنین تحلیل داده ها با نسخه 25 نرم افزار spss انجام شد. یافته ها نشان داد که در همه مولفه های دو متغیر مصرف بهینه از رسانه و تحلیل نقادانه پیام های رسانه، تفاوت معنادار وجود دارد(P< 0/05). به عبارت دیگر آموزش کتاب تفکر و سواد رسانه ای بر توانایی مصرف بهینه از رسانه و تحلیل نقادانه پیام-های آن تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش کتاب تفکر و سوادرسانه ای می تواند بر توانایی مصرف بهینه از رسانه و تحلیل نقادانه پیام های آن در دانش آموزان موثر باشد.