1403/03/27

محمد سیفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با خودکارآمدی،اعتماد به نفس و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سواداطلاعاتی-خودکارآمدی-اعتماد به نفس- تفکر انتقادی
سال 1399
پژوهشگران ویدا شکری(دانشجو)، بهمن یاسبلاغی شراهی(استاد راهنما)، محمد سیفی(استاد مشاور)

چکیده

هدف و زمینه: تحقیق حاضر به بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با خودکارآمدی،اعتماد به نفس و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه اراک پرداخته است . هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه سواد اطلاعاتی با خودکارآمدی،اعتماد به نفس و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه اراک می باشد. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی از نوع همبستگی و با بکار گیری پرسشنامه سواد اطلاعاتی بختیاری، عزت نفس کوپر اسمیت، خود کار امدی اون و فرامن، و گرایش به تفکر انتقادی ریتکس و نمونه ای به حجم 220 نفر که از طریق جدول کرجسی و مورگان از بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه اراک( به تعداد 1220نفر) انتخاب شدند و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه گیری: در بحث توصیفی میانگین ، میانه ، نما ، انحراف استاندارد و واریانس را در میان پاسخگویان بدست آوردیم و با استفاده از آمار استنباطی سطح معناداری ، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون رابطه ی معناداری بین متغیرها را بدست آوردیم. نتایج نشان داد بین متغیر های سواد اطلاعاتی و خود کار آمدی رابطه معنا داری وجود دارد همچنین بین سواد اطلاعاتی باعزت نفس و تفکر انتقادی نیز رابطه معنا داری وجود دارد. متغیر سواد اطلاعاتی و متغیر های خود کارامدی، عزت نفس و تفکر انتقادی توانایی تبیین و پیش بینی یکدیگر رانیز دارند .