1403/03/27

محمد سیفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل محتوای کتاب های مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمانی دوره دوم ابتدایی 97-1396 با تاکید بر مفهوم تربیت جنسی و ارائه راهکارها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تربیت جنسی، کتاب مطالعات اجتماعی، کتاب هدیه های آسمانی، دوره دوم ابتدایی
سال 1397
پژوهشگران علی فرجی(دانشجو)، سعید موسوی پور(استاد راهنما)، محمد سیفی(استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر، با توجه به اهمیت کتاب های درسی و نقش آن ها در فرآیند تربیت جنسی، به بررسی میزان توجه به مؤلفه های تربیت جنسی در کتب مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمانی دوره دوم ابتدایی سال تحصیلی 97-1396 بر مفهوم تربیت جنسی و ارائه راهکارها پرداخته است. روش: این پژوهش با رویکرد توصیفی و روش تحلیل محتوا انجام شد. جامعه و نمونه آماری شامل کتب مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمانی دوره دوم ابتدایی و به صورت تمام شمار بوده با استفاده از چک لیست محقق ساخته (24 مولفه تربیت جنسی)، تحلیل محتوا انجام شد. چک لیست با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با جمعی از متخصصان تدوین شدو روایی محتوایی و صوری چک لیست توسط جمعی از اساتید دانشگاه، معلمان و کارشناسان آموزش وپرورش تائید شد و ضریب پایایی آن 28/86 به دست آمد. تحلیل 40 درصد از هر کتاب، توسط 3 تحلیل گر دیگر نیز انجام شد و پایایی تحلیل نیز از طریق فرمول هولستی ضریب 90/0 بود. واحد تحلیل نیز در تحلیل محتوا جملات در متن و تصاویر هر درس در نظر گرفته شد. یافته ها: مطابق یافته های مربوط به پرسش اول پژوهش، پس از بررسی منابع و تحلیل دیدگاه های متخصصان 24 مولفه تربیت جنسی در عبارت های چک لیست جدول (2-3) مشخص شد. پس از تحلیل داده ها براساس پاسخ های حاصل از پرسش دوم میزان فراوانی و توجه به مولفه های تربیت جنسی در محتوای کتاب مطالعات اجتماعی در پایه چهارم در مولفه های 2، 10 و 20 به ترتیب 09/48، 95/25 و 95/25 درصد بود در پایه پنجم در مولفه های 2، 10 و 20 به ترتیب 03/54، 98/22 و 98/22 بوده در پایه ششم در مولفه های 2، 10، 12، 16 و 20 به ترتیب 97/42، 38/24، 95/4، 3/3 و 38/24 بود. همچنین مطابق تکنیک ویلیام رومی در تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی مشخص شد مولفه های تربیت جنسی موجود در محتوای این کتاب به صورت غیرفعال آمده بود. در پاسخ به سوال سوم پژوهش میزان فراوانی و توجه به مولفه های تربیت جنسی در محتوای کتاب هدیه های آسمانی در پایه چهارم در مولفه های 2، 10 و 20 به ترتیب 57/47، 21/26 و 21/26 بوده در پایه پنجم در مولفه های 2، 9، 10 و 20 به ترتیب 50، 7/14، 64/17 و 64/17 بود. همچنین مطابق تکنیک ویلیام رومی در تحلیل محتوای هدیه های آسمانی دوره دوم ابتدایی مشخص شد مولفه های موجود در محتوای این کتاب به صورت غیرفعال آمده بود. همچنین در