1403/03/27

محمد سیفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه مهارتهای رایانه ای ICDL با خودکارآمدی تحصیلی و نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه ارم شیراز
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارتهای رایانه ای ICDL، خودکارآمدی، خودکارآمدی تحصیلی، نگرش
سال 1397
پژوهشگران سمیه قاسمی(دانشجو)، محمد سیفی(استاد راهنما)، محسن باقری(استاد مشاور)

چکیده

مقدمه: فناوری اطلاعات در واقع موتور حرکت فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی بوده و باعث توسعه ی نیروی انسانی و توسعه ی اقتصادی و امکان رقابت گسترده با عرضه کنندگان محصولات و خدمات در سراسر دنیا می گردد و در نتیجه اشتغال در کشور به نحو چشمگیر بالا می رود. در پژوهش های مختلف ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات با خودکارآمدی و نگرش بررسی و نتایج به رابطه معنادار این متغیرها انجامیده است. ICDL نیز بخشی ز ICT است. اما تا کنون پژوهشی در مورد ارتباط ICDL با خودکارآمدی و نگرش صورت نگرفته بود. در این پژوهش انتظار بر این بود که همانطور که با افزایش توانمندی و یادگیری مهارت بر میزان خودکارآمدی و نگرش مثبت افزوده می شود. یادگیری مهارتهای ICDL نیز باعث افزایش خودکارآمدی و بهبود نگرش خواهد شد و چون با توجه به گستردگی فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کاربردی از این پژوهش های پیشین در محدوده آموزش و پرورش و یا آموزش عالی غیرعملی به نظر می رسد. در پژوهش حاضر بررسی ارتباط مهارتهای رایانه ای ICDL و خودکارآمدی تحصیلی و نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان کارشناسی هدف واقع شد. مواد و روشها: این پژوهش با روش ارائه توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آن 156 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه ارم شیراز در سال 1395 می باشد. تعداد نمونه ها 110 نفر است. که بر اساس جدول مورگان و با روش تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. ابزارهای پژوهش یک آزمون استاندارد تهیه شده توسط سازمان فنی و حرفه ای، پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی اون و فارمن و پرسشنامه نگرش به رشته که توسط هاند (1353) تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش با توجه به نوع پژوهش و متغیرهای حاصل از آن، روش آمارتوصیفی و استنباطی نظیر آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است نتایج: در سطح توصیفی نتایج نشان دهنده این است که آزمودنی های پژوهش از سطح مهارتهای رایانه ای ICDL نسبتا پایینی برخوردارند. یافته های استنباطی نشان داد ارتباط معناداری بین مهارت های رایانه ای ICDL با خودکارآمدی تحصیلی و نگرش به رشته تحصیلی وجود دارد. این نتیجه با نتایج یافته های پیشین درباره ی ارتباط فناوری اطلاعات و ارتباطات و خودکارآمدی و نگرش مطابقت دارد. بر اساس این نتایج بهبود یادگیری این مهارتها در دانشجویان ضروری است و بهتر است که قبل از ورود به دانشگاه در این مهار