1403/03/27

محمد سیفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم تربیتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر روش تدریس شبیه سازی بر تفکر انتقادی ،نگرش به درس، فراگیری و یادداری دانشجویان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه اراک در درس روشها و فنون تدریس در سال تحصیلی 94- 1393
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
روش تدریس شبیه سازی - تفکر انتقادی- نگرش به درس- فراگیری - یادداری
سال 1394
پژوهشگران محمد سیفی(استاد راهنما)، مهوش ذوالقرنین (بازنشسته)(استاد مشاور)، ساناز سادات بطحایی(دانشجو)

چکیده

هدف این پزوهش بررسی تاثیر روش تدریس شبیه سازی بر تفکر انتقادی، فراگیری و یادداری و نگرش به درس دانشجوان کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه اراک و مقایسه آن با روش تدریس سنتی می باشدو روش تحقیق شبه تحربی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان کلاس روشها و فنون تدریس سال نحصیلی 93-94 و تعداد 39 نفر بوده است.که با استفاده از روش نمو نه گیری تصادفی دو کلاس یکی به تعداد 19 نفر بعنوان گروه کنترل و دیگری20 نفر بعنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه استانداردسنجش مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا و پرسشنامه نگرش به درس و دو آزمون محقق ساخته تحت عنوان پس آزمون و یادداری بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های امار توصیفی و آزمون آمار استنباطی tمستقل استفاده شده است. یافته ها نشان داد که میزان تاثیر روش شبیه سازی بر تفکر انتقادی و یادداری نسبت به روش سنتی بیشتراست اما بر نگرش به درس و فراگیری دانشجویان تاثیری دیده نشد.