1403/04/30
محمدرضا سنگی

محمدرضا سنگی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8273-0346
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507288461
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی وساخت فوتومتر مبتنی بر دیود نورافشان جھت انداز ه گیری یون ھای نیتریت و نیترات و مقایسھ ی عملکرد آن با دستگاه ھای تجاری موجود
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نیترات، نیتریت، فوتومتر، دیود نورافشان
سال 1392
پژوهشگران فرزاد بامداد(استاد راهنما)، محمدرضا سنگی(استاد مشاور)، ناهید مقصودی(دانشجو)

چکیده

بدلیل اهمیت یون های نیتریت و نیترات، ساخت یک دستگاه فوتومتر قابل حمل و ارزان قیمت جهت انداز هگیری این یو نها مطلوب است. یون های نیتریت ونیترات، هرکدام دارای دو جذب هستند. در بخش اول این پروژه منحن یهای کالیبراسیون استاندارد uv ماکسیمم در ناحی هی آن ها در این ناحیه بدست آمد