1403/05/04
محمدرضا سنگی

محمدرضا سنگی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8273-0346
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6507288461
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اسپکتروفوتومتری اثر کاتیونهای فلزات قلیایی و قلیایی خاکی بر روی نانو ذرات نقره و استفاده از این نانو ذرات به عنوان سنسور رنگ سنجی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوذرات نقره، سنسور رنگ سنجی
سال 1389
پژوهشگران فرزاد بامداد(استاد راهنما)، محمدرضا سنگی(استاد مشاور)، فاطمه اله بخشی(دانشجو)

چکیده

بررسی اسپکتروفوتومتری اثر کاتیونهای فلزات قلیایی و قلیایی خاکی بر روی نانو ذرات نقره و استفاده از این نانو ذرات به عنوان سنسور رنگ سنجی