1403/01/25
محمدرضا مطهری

محمدرضا مطهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2103-0204
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55621034700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر تسلیح بستر بررفتار لرزه ای مخازن نفت مستقر بر پی های حلقوی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تسلیح، رفتارلرزه ای، نرم افزار ، Plaxis 2Dپی های حلقوی
سال 1402
پژوهشگران محمدرضا مطهری(استاد راهنما)، محمد رضا وصالی ناصح(استاد راهنما)، کاربر ژیرو کاربر(دانشجو)

چکیده

در مواردی که خاک زیر پی در عمق کم دارای مقاومت مطلوب باشد، برای انتقال بارهای سازه به زمین از پی های سطحی استفاده میشود. پی های سطحی یا شالوده ها به پی هایی اطلاق می شوند که در عمق کم و نزدیک سطح زمین ساخته میشوند. مطالعه عمومی پی ها شامل بررسی پایداری خارجی و داخلی است. پایداری خارجی پی های سطحی با دوعامل ظرفیت باربری خاک زیر پی نشست خاک زیر پی و پایداری داخلی نیز در طراحی سازه ای پی ها کنترل میشود. ظرفیت باربری در واقع مقاومت برشی خاک در برابر گسیختگی برش کلی، در مجموعه ای از نقاط خاک زیرپی میباشد. واژه خاک مسلح به مسلح کردن خاک به وسیله عناصر کششی نظیر میلگرد، تسمه فولادی ویا محصولات پلیمری مثل ژئوتکستایل اطلاق میشود. این روش براساس عملکرد مصالح داخل بتن مسلح در حدود ۳۰سال پیش ابداع شد و در اجرای بسیاری از سازهها نظیر دیوار حایل، دیوارهای ساحلی، تونلها و دیوارهای پشت پایه کناری پلها (کولهها) مورد استفاده قرار گرفته خواهد شد. مسلح کردن خاک از آن جهت سودمند است که به علت اصطکاک موجود در سطح تماس خاک و مصالح مسلح کننده، مقاومت کششی و مقاومت برشی خاک افزایش مییابد. کاهش خطر زلزله یکی از بزرگترین چالش های مهندسی عمران است و بدلیل اینکه هرسازه ای برروی خاک و فونداسیون بنا میشود، شرایط و خصوصیات خاک منطقه نقش کلیدی را در خصوص حرکات لرزه ای زمین ایفا میکند. برای بررسی وتحلیل چگونگی رفتار خاک در هنگام زلزله می توان از روش های اجزا محدود و معادلات ریاضی استفاده کرد. در این مطالعه، برای شبیه سازی و مدل سازی رفتار خاک و پی، از نرم افزار Plaxis2Dبهره گرفته شده است. در این تحقیق از فونداسیون بتنی به صورت حلقوی با شعاع خارجی ثابت 5متروشعاع داخلی متفاوت انجام شده است. در شرایط استاتیکی از معیار موهر-کولمب و در شرایط دینامیکی از شرایط مدل سخت شوندگی استفاده کردیم. با استفاده از خروجی های نرم افزار(تنش برشی، ظرفیت باربریو تغییر مکان) پی در حالت استاتیکی و دینامیکی مورد مقایسه قرار گرفته است. در پایان نتیجه ای که از تحقیق حاضر بدست آمد این است که در شرایطی که سازه و پی در معرض بار زلزله قرار میگیرد به میزان قابل توجهی از ظرفیت باربری آن کاسته میشود و این کاهش با توجه به نوع خاک، شدت و فرکانس متفاوت میباشد