1403/01/25
محمدرضا مطهری

محمدرضا مطهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2103-0204
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55621034700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر پارامترهای شاخص بر خواص استاتیک سنگ آهک در شرایط خشک و اشباع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آزمونهای مقاومتی، تخلخل، شرایط خشک و اشباع، رگرسیون، شبکه عصبی مصنوعی، سنگ آهک
سال 1400
مجله يافته هاي نوين زمين شناسي كاربردي
شناسه DOI
پژوهشگران محمدرضا مطهری

چکیده

مطالعات قبلی نشان داده است که رطوبت تاثیر ویژهای بر خصوصیات استاتیک سنگ )مقاومت فشاری تک محوری و مدول االستیسیته( دارد. در این مقاله، مقاطع نازک و XRD ،مقاومت تراکم تک محوری و مدول االستیسیته، شاخص بار نقطهای، مقاومت کششی برزیلی و تخلخل نمونههای سنگ آهک در شرایط خشک و اشباع در ساختگاه سد خرسان دو در جنوب غربی ایران بررسی شده است. سپس، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون ساده، اثر شاخص بار نقطه ای در شرایط خشک، مقاومت کششی در شرایط خشک و اشباع و تخلخل بر مقاومت تراکم تک محوری و مدول االستیسیته در شرایط خشک و اشباع بررسی شد. بررسی XRD و مقاطع نازک نمونه ها نشان می دهد که کلسیت کانی اصلی است و طبقه بندی نمونه ها از مادستون تا گرینستون متغییر است. نتایج شبکه عصبی و رگرسیون ساده نشان داد که اثر متغیرهای مستقل بر مقاومت تراکم تک محوری و مدول االستیسیته در شرایط خشک دارای دقت باالتری نسبت به شرایط اشباع میباشند. واسنجی روابط ارائه شده محققین قبلی بر اساس نتایج آزمایشگاهی این تحقیق و با استفاده از معیار های ضریب تعیین و خطای جذر میانگین مربعات نشان داد که اکثر روابط میتوانند جهت تخمین خصوصیات سنگ آهک آسماری مورد استفاده قرار گیرند. بررسی نمودارهای همگنی واریانس باقی ماندهها در سطوح مقادیر پیش بینی شده، ضریب تعیین و خطای روشها نشان داد که شبکه عصبی از دقت باالتری نسبت به رگرسیون ساده جهت تخمین خصوصیات استاتیک سنگ آهک برخوردار است و روش شبکه عصبی در تخمین خصوصیات مقاومت تراکم تک محوری و مدول االستیسیته محافظه کارانه عمل میکند.