1403/03/25
محمدرضا مطهری

محمدرضا مطهری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2103-0204
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55621034700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی عمران
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر نوع و عمق خاک بستر بروی نشست لایه های روسازی انعطاف پذیر تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
روسازی انعطاف پذیر، نرم افزار PLAXIS ، بار گذاری دینامیکی و استاتیکی، مدلهای رفتاری
سال 1398
پژوهشگران رضا مؤیدفر(استاد راهنما)، محمدرضا مطهری(استاد راهنما)، مهدی نوازنی(دانشجو)

چکیده

در این تحقیق واکنش یک روسازی انعطاف پذیر تحت بارگذاری دینامیکی یک چرخ پهن کامیون با استفاده از نرم افزار آنالیز المان محدود شبیه سازی شده است و درحالات PLAXIS بارگذاری دینامیکی و استاتیکی مورد ارزیابی و محاسبه قرارگرفته است . این روسازی تحت متر با 0/15 کیلو پاسکال و شعاع تاثیر 900 بارگذاری یکنواخت یک چرخ تحت بارگذاری مدل تقارن محوری متر قرار گرفته است . توزیع تنش اعمالی ناشی از چرخ خودرو به طور یکنواخت فرض شده است و خصوصیات رفتاری آسفالت به صورت الاستیک و سایر لایه ها به صورت غیر الاستیک با پارامترهای مدلهای رفتاری متنوع با عمق خاک بستر متفاوت و نوع خاک مختلف در نظرگرفته شده است و تاثیر رفتار حرکت بارگذاری دینامیکی و اثر استاتیکی چرخ بر نشست لایههای روسازی و کرنش عمودی در اعماق لایههای مختلف روسازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از اثرات بار دینامیکی و استاتیکی بر نشست لایهها و همچنین نشست حاصل از تحکیم در مرحله ساخت و ساز مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده است که اثراتحاصل از نوسانات دینامیکی بر واکنش روسازی انعطاف پذیر به میزان قابل توجهی تاثیر گذار است و بایستی در تحلیل های روسازی انعطاف پذیر مدنظر قرار گیرد.