1403/01/29
محمد جواد خوش گفتار

محمد جواد خوش گفتار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7942-6877
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35119188800
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625005

مشخصات پژوهش

عنوان
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺪدی و ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺨﺎزن ﻛﺮوی ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﻲ
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ﻣﺨﺎزن ﻛﺮوی، ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ، لایه بندی، زاوﻳﻪ اﻟﻴﺎف، اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻣﺨﺰن
سال 1401
پژوهشگران محمد جواد خوش گفتار ، محسن قاسمی پور

چکیده

ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻔﺖ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎ و ... از ﻛﺎرﺑﺮد وﻳﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ارزان ﺷﺪن و ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﻣﺨﺎزن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻮادی ﻫﻤﭽﻮن ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖﻫﺎ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ وزن ﻛﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ ﻛﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ مقاله ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻟﻤﺎن ﻣﺤﺪود ﻛﻪ در برابر ﻧﻴﺮوی ﺧﺎرﺟﻲ (ﺑﺎد) قرار دارد، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﺮوی ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ روی زﻣﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار المان محدود ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﺶ و ﻛﺮﻧﺶ ﻣﺨﺰن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی ﻧﻴﺮوی ﺑﺎد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺎنﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺲ، ﺗﻌﺪاد ﻻﻳﻪ و زاوﻳﻪ اﻟﻴﺎف ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻴﺮوی ﺧﺎرﺟﻲ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮده و دارای اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.