1403/01/29
محمد جواد خوش گفتار

محمد جواد خوش گفتار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7942-6877
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35119188800
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625005

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی پارامترهای هندسی پوسته استوانه ای جدار نازک تحت بار کمانش
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کمانش، پوسته استوانه ای، المان محدود
سال 1401
پژوهشگران محمد جواد خوش گفتار ، مهدی آسترکی

چکیده

تحلیل کمانشی پوسته های استوانه ای جدار نازک به دلیل فرایند ساخت آن ها دارای اهمیت ویژه ای می باشند. در این مقاله با در نظر گرفتن یک پوسته استوانه ای جدار نازک، تحت نیروی محوری؛ به برسی تاثیر این نیرو بر مقدار نیروی کمانش برای نسبت های مختلف ابعادی اعم از نسبت ضخامت به شعاع و نسبت طول به شعاع پوسته استوانه ای پرداخته شد. نتایج حل تحلیلی بر مبنای معادلات پایداری خطی کلاسیک دانل برای پوسته های استوانه ای و همچنین تحلیل المان محدود به وسیله نرم افزار آباکوس انجام شد. نتایج نشان می دهد تاثیر پارامترهای هندسی بر روی بار کمانش قابل توجه می باشد. تغییرات بار کمانش به دست آمده از حل عددی نسبت به طول برای ضخامت های مختلف پوسته رسم شد. نمودار رسم شده نشان داد که افزایش یا کاهش طول پوسته در مقایسه با تغییرات ضخامت اثرکمتری بر بار کمانش دارد البته با افزایش طول مقدار بار کمانش به دست آمده به مقداری جزئی کاهش می یابد. نکته قابل توجه در این نمودار این بود که با افزایش نسبت h/a از 0.0125 به 0.0375 بار بحرانی کمانش کاهش می یابد و در ادامه با افزایش نسبت h/a از 0.0375 به 0.05 نیروی بحرانی کمانش افزایش می یابد.