1403/01/29
محمد جواد خوش گفتار

محمد جواد خوش گفتار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7942-6877
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35119188800
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625005

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل ارتعاش آزاد نانو ورق های مرکب لایه ای در تماس با سیال محدود تحت تاثیر نیروی آیروالاستیسیته
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تحلیل ارتعاشات، نانوورق مرکب، تداخل سازه-سیال، الاستیسیته ی غیر محلی، تئوری تغییر شکل برشی اصلاح شده، آیروالاستیسیته
سال 1400
پژوهشگران محمد آقایی(دانشجو)، محمد جواد خوش گفتار(استاد مشاور)، کوروش خورشیدی(استاد راهنما)

چکیده

در پایان نامه ی حاضر بررسی رفتار دینامیکی نانوورق مرکب در تماس با سیال محدود تحت نیروی آیرو الاستیک تحت شرایط مرزی تماما ساده بررسی شده است. به منظور مدلسازی سازه از تئوری الاستیسیته غیرمحلی بر پایه ی تئوری های برشی اصلاح شده استفاده شده است. تئوری های برشی اصلاح شده برخلاف تئوری کلاسیک اثرات تغییرشکل های برشی و اینرسی دورانی را لحاظ می کنند و توزیع های متفاوتی مانند توزیع نمایی، مثلثاتی و غیره در راستای ضخامت برای برش در نظر میگیرند.سیال مورد نظر در این تحلیل غیر قابل تراکم، غیر لزج و غیر چرخشی فرض شده است و از اثرات موج های سطح آزاد سیال صرف نظر شده است. همچنین نیروی آیرودینامیکی وارده از سمت جریان هوا بر روی نانوورق نیز با تئوری پیستون مرتبه اول مدلسازی شده است. پتانسیل سرعت سیال با حل معادله لاپلاس و ارضای شرایط مرزی سیال محاسبه شده است و با بکار گیری اصل همیلتون، معادلات حاکم بر رفتار ارتعاشی سیستم مورد بررسی بدست آمده است. پس از حل معادلات به روش باقیمانده وزنی، برای نشان دادن دقت روابط حاصل شده، نتایج ارائه شده در این پایان نامه با نتایج منتشر شده در مقالات معتبر مقایسه شده است. و نهایتا اثرات پارامترهای مختلفی مانند ابعاد هندسی نانوورق، زاویه الیاف، نوع چینش ورق مرکب پارامتر غیرمحلی، عمق سیال، عرض مخزن، فشار آیرودینامیکی، نوع توزیع تغییر شکل های برشی عرضی در راستای ضخامت بر فرکانس ها، شکل مودها و پایداری سیستم بررسی می گردد.