1403/01/29
محمد جواد خوش گفتار

محمد جواد خوش گفتار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7942-6877
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35119188800
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625005

مشخصات پژوهش

عنوان
آنالیز عددی و تحلیل استاتیکی ورق های آگزتیک تحت بارگذاری خمشی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ساختار درون رو، مواد آگزتیک، مدل سازی المان محدود، تحلیل حساسیت، تئوری کلاسیک، تئوری برشی مرتبه اول، تئوری زیگزاگ، استحکام خمشی، تست خمش
سال 1399
پژوهشگران علی برخورداری(دانشجو)، محمد جواد خوش گفتار(استاد راهنما)، کوروش خورشیدی(استاد مشاور)

چکیده

در پایان نامه ی حاضر آنالیز عددی و تحلیل استاتیکی ورق های آگزتیک دارای ساختار سلولی درون رو تحت بارگذاری کششی و خمشی مورد بررسی قرار گرفته است. این پایان نامه شامل سه بخش می باشد. در بخش اول، ابتدا تاثیر پارامترهای هندسی و درصد تخلخل ساختار درون رو بر روی نسبت پوآسون و مدول الاستیک مورد بررسی قرار گرفته و سپس تحلیل حساسیت هریک از پارامترهای هندسی ساختار انجام شده است. نتایج حاکی از آن دارد که زاویه بیشترین تاثیر را در خواص ساختار دارد. با استفاده از این نتیجه گیری، توسط الاستیسته دوبعدی، روشی برای رسیدن به تطابق خاص ارائه شده و ساختار تحت کشش بر دو مدل واقعی منطبق می شود. بخش دوم این پایانامه بررسی ساختار درون رو تحت خمش می باشد. در این بخش در ابتدا توسط تئوری کلاسیک و روش انرژی، اثر نسبت پوآسون بر انحنا ساختارهای همسانگرد نشان داده شده است. سپس با استفاده از مدل سازی المان محدود، تاثیر پارامترهای هندسی و تخلخل ساختار درون رو بر روی انحنای آن مورد بررسی قرار گرفته و کاربرد این ساختار تحت خمش با تطابقت بر مدل کاربردی نشان داده شده است. در بخش سوم، ساختار سه لایه کامپوزیتی با هسته درون رو مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت اول این بخش، استحکام خمشی و مقاومت کامپوزیت توسط تئوری زیگزاگ و اصل همیلتون در شرایط مرزی تماما ساده مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت دوم این بخش نمونه های متفاوت کامپوزیت با هسته درون رو تحت آزمون خمش قرار داده شده است. استاندارد مورد استفاده در آزمون خمش E290 می باشد. نمونه های کامپوزیتی مورد استفاده در آزمون دارای زوایای متفاوئی اند که باعث ایجاد خواص آگزتیک، معمول و نسبت پوآسون صفر در هسته کامپوزیت می شوند. نتایج حاصل از آزمون خمش و تئوری زیگزاگ نشان داد که کامپوزیت با هسته آگزتیک، استحکام خمشی بیشتری نسبت بر سایر ساختارها دارد.