1403/01/29
محمد جواد خوش گفتار

محمد جواد خوش گفتار

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7942-6877
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 35119188800
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625005

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل ارتعاش آزاد نانوورق های هدفمند در ارتباط با سیال تحت تاثیر نیروی آیروالاستیسیته
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوورق تابعی مدرج، تداخل سازه-سیال، فلاتر، تحلیل پایداری، نیروی آیرودینامیکی
سال 1397
پژوهشگران کوروش خورشیدی(استاد راهنما)، محمد جواد خوش گفتار(استاد مشاور)، محمد جواد ابوالحسنی(دانشجو)

چکیده

در پایان نامه ی حاضر بررسی رفتار دینامیکی نانوورق مرتعش در تماس با سیال غیرلزج تحت تاثیر نیروی آیرودینامیکی انجام شده است. شرایط مرزی مختلف کلاسیکی برای سازه موردنظر که ترکیبی از شرایط آزاد، گیردار و ساده می باشد برای این پایان نامه درنظر گرفته شده است. سیال مورد بررسی در این پایان نامه، سیال ایده آل یعنی غیر قابل تراکم، غیر لزج و غیر چرخشی می باشد و از اثرات بالجینگ سیال در سطح آزاد آن صرف نظر شده است. همچنین اثرات آیروالاستیک وارده از سمت جریان آیرودینامیکی بر روی سازه نیز با استفاده از تئوری خطی پیستون درنظرگرفته شده است. از تئوری غیرمحلی ارینگن به منظور لحاظ کردن اثرات ریز ساختار و از تئوری های تغییرشکل برشی مرتبه بالا برای مدلسازی استفاده شده است. تئوری های برشی مرتبه بالا برخلاف تئوری ورق نازک تاثیرات تغییرشکل های برشی و اینرسی دورانی را لحاظ می کنند و توزیع های متفاوتی مانند توزیع نمایی، مثلثاتی و غیره در راستای ضخامت برای برش در نظر می گیرند. با بکار گیری اصل همیلتون، معادلات حرکت حاکم بر رفتار دینامیکی سیستم و شرایط مرزی مربوطه در هر لبه سازه بدست آمده است و از روش باقیمانده وزنی برای حل این معادلات دیفرانسیل کوپله استفاده شده است. برای اعتبار سنجی مدل حاضر، نتایج بدست آمده در این پایان نامه در حالات خاص با نتایج منتشر شده در منابع مختلف مقایسه گردیده و نهایتا اثرات متغیرهای مختلفی مانند پارامتر غیرمحلی، ابعاد هندسی نانوورق، ابعاد هندسی سیال، فشار آیرودینامیکی، شرایط مرزی و نوع توزیع تغییر شکل های برشی عرضی در راستای ضخامت بر فرکانس ها، شکل مودها و پایداری سیستم بررسی می-گردد.