1403/01/26
محمد خلیلی

محمد خلیلی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2591-8366
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57201652993
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 08632625330

مشخصات پژوهش

عنوان
امکان سنجی فیوزگیت به عنوان جایگزین بند انحرافی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سرریز، فیوزگیت، فلوئنت، روابط تئوریک، حل عددی
سال 1399
پژوهشگران محمد خلیلی(استاد راهنما)، نازنین شاه کرمی(استاد راهنما)، امیرحسین محمدیان(دانشجو)

چکیده

بند انحرافی برای ایجاد تراز آب موردنظر در رودخانه ساخته می شود. در این تحقیق امکان جایگزینی فیوزگیت در عرض کانال به جای بند انحرافی طراحی شده موردبررسی قرارگرفته است. انتخاب فیوزگیت به عنوان جایگزین بند انحرافی مزایای زیادی از قبیل افزایش ضریب ایمنی بند، افزایش سرعت ساخت، کاهش خسارات ناشی از سیلاب، کاهش هزینه ساخت و کاهش حجم مصالح موردنیاز را دارا می باشد. این تحقیق به هدف مدل سازی عددی نتایج آزمایشگاهی و مقایسه با روابط تئوریک انجام شد. به این منظور ابتدا دبی عبوری از روی یک سرریز لبه تیز قائم به عرض کانال، سپس دبی عبوری از روی یک سرریز لبه تیز قائم و فضای خالی به عرض یک فیوزگیت، بعدازآن دبی عبوری از روی سرریز لبه تیز قائم در کنار 2 فیوزگیت و در آخر دبی عبوری از روی سرریز لبه تیز قائم در کنار یک فیوزگیت و فضای خالی به عرض یک فیوزگیت بررسی گردید. فیوزگیت مدل شده از نوع استاندارد WHH با ابعاد و زوایای مشخص است. برای تولید شبکه محاسباتی و حل عددی معادله های حاکم بر مسئله از نرم افزار تجاری انسیس فلوئنت (FLUENT) استفاده شده است. برای مدلسازی آشفتگی مدل k−ε استاندارد و برای مدل جریان 2 فازی روش VOF مورداستفاده قرارگرفته است. تمام روابط تئوریک و آزمایشگاهی (دبی عبوری از بخش سرریز لبه تیز قائم، دبی عبوری از بخش فیوزگیت و دبی عبوری از بخش افتاده) با نتایج نرم افزار مقایسه، صحت سنجی شده و اصلاح گردیدند. در نهایت نتایج حل عددی در تمام حالت ها درصد خطای کمی نسبت به نتایج روابط تئوریک و آزمایشگاهی را نشان داد.