1403/04/27
محمدتقی کبیری

محمدتقی کبیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9498-7712
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4729175
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین تاثیر مدیریت سود )هموارسازی سود( بر اثرگذاری نوسانات سود بر تاخیر گزارش حسابرسی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نوسانات سود؛ تاخیر گزارش حسابرسی؛ مدیریت سود.
سال 1400
پژوهشگران محمدتقی کبیری

چکیده

چکیده: به موقع بودن صورتهای مالی موضوع مهمی برای سرمایهگذاران است، زیرا گزارشهای دورهای حاوی اطلاعات ارزشمندی برای سرمایهگذاران است و قبل از اینکه این اطلاعات در دسترس قرار بگیرد، وجود تأخیر طولانی باعث میشود این اطلاعات برای سرمایهگذاران کم ارزش شود. تأخیر در ارائه گزارش- های مالی، بازار را از واقعیتها دور میکند. هر چه تأخیر در گزارشگری مالی سالانه افزایش یابد، احتمال ارائه اطلاعات به نفع گروهی از استفادهکنندگان و به زیان گروهی دیگر افزایش مییابد. لذا هدف این پژوهش تعیین تاثیر مدیریت سود )هموارسازی سود( بر اثرگذاری نوسانات سود بر تاخیر گزارش حسابرسی است. به منظور دستیابی به این هدف، دو فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک؛ نمونه ای متشکل از 178 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1395 تا 1399 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی مبتنی بر داده های ترکیبی به روش داده های تابلویی به کار برده شد و و همچنین نرم افزار ایویوز 10 برای تحلیل آماری استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که نوسانات سود بر تاخیر گزارش حسابرسی تاثیر معناداری ندارد. همچنین مدیریت سود بر اثرگذاری نوسانات سود بر تاخیر گزارش حسابرسی تاثیر معناداری ندارد.