1403/04/27
محمدتقی کبیری

محمدتقی کبیری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9498-7712
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4729175
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت صنعتی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر مسئولیت اجتماعی شرکت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
مسئولیت اجتماعی؛ قابلیت مقایسه صورت های مالی؛ عملکرد مسولیت اجتماعی.
سال 1401
پژوهشگران محمدتقی کبیری

چکیده

تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی شرکتها بواسطه نتایج متناقض تحقیقات انجام شده، از جمله جنبه های مبهمی است که محققان به آن پرداخته اند. هدف این مقاله بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تعداد 109 شرکت برای 1401 بررسی شد. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از دادههای ترکیبی با نرم افزار آماری ایویوز - دوره زمانی 1397 استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95 % نشان می- دهد که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر عملکرد مثبت مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر دارد و شرکت هایی با عملکرد مثبت مسئولیت اجتماعی از مقایسه پذیری صورت های مالی بالایی برخوردارند. همچنین نتایج حاکی از تائید فرضیه اثر عملکرد منفی مسئولیت اجتماعی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی بوده است.