1403/03/28
محمد حسن بیگی

محمد حسن بیگی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7698-7524
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اقدامات سیاسی نظامی، اجتماعی و فرهنگی منصور خلیفه عباسی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اقدامات سیاسی نظامی، اجتماعی و فرهنگی منصور خلیفه عباسی
سال 1402
پژوهشگران نسرین فرهانی(دانشجو)، محمد حسن بیگی(استاد راهنما)، فرهاد صبوری فر(استاد مشاور)

چکیده

منصور داونیقی با نام کامل عبدالله بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس کنیه‌اش ابوجعغرولقبش منصور پسوند دوانیقی را ازآن جهت به دنبال لقب اوآورده‌اند که بسیار حسابگروبخیل بود وبرکوچک‌ترین اجزاکه دانه وحبه باشد حساب می‌کرد. منصور عباسی چند سالی پیش از شروع دعوت در حمیمه متولد شد با وجود اینکه ازسفاح بزرگتر بود "ابراهیم امام" برادرش سفاح را براو مقدم کرد. در حکومت به این علت که مادرمنصور کنیز بود وی پس از مرگ سفاح درذی الحجه سال 136 قمری به خلافت رسید تا سال 158 هجری حکومت جامعه اسلامی را به عهده داشت. منصوررا نخستین کسی دانسته‌اند که در زمان خلافتش بین علویان و عباسیان فتنه انداخت به دستور او بسیاری از سادات حنی زندانی و کشته شدند. به اعتقاد بسیاری منصور پایه گذارو تثبیت کننده اصلی خلافت عباسیان است. عبدالله بن علی و ابومسلم خراسانی ازرقیبان اصلی خلافت منصور بودند. سوالی که مطرح است این است که مهمترین اقدامات سیاسی واجتماعی منصورخلیفه عباسی چه بود؟ مهمترین اقدامات سیاسی و اجتماعی او می‌توان به سرکوب مخالفین، تثبیت حکومت عباسیان، جنگ‌های خارجی، از بین بردن مخالفان و برخی اقدامات فرهنگی واجتماعی منصور اشاره کرد. ازجمله اقدامات منصوراز بین بردن عبدالله بن علی وابومسلم خراسانی می‌توان اشاره کرد. همچنین ساختن شهر بغداداز مهمترین کارهای اجتماعی منصور است. امام جعفرصادق (ع) نیز درزمان حکومت منصور می‌زیست و سختی‌های زیادی را متحمل گردید و به وسیله منصور به شهادت رسید، جنبش‌ها و قیام‌های متعددی درزمان منصور به وقوع پیوست. اوضاع سیاسی واجتماعی حاکم دراین دوره متاثرازتبادل فرهنگ عربی وفرهنگ ملل فتح شده نظیرایران روم بود. فرهنگ و عنصر ایرانی فرهنگ قالب بود.منصور نخستین کسی بود که به ترویج علوم دردستگاه خلافتی خود اقدام کرد. به دستور او کتاب‌های زیادی از زبان‌های دیگر به عربی ترجمه شده نظام دیوانی دوره ساسانی به دوره عباسی انتقال یافت.