1403/02/29
محمد حسن بیگی

محمد حسن بیگی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7698-7524
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
بازتاب و کاربرد مضامین شعری در منابع تاریخ دوره صفویه عبداله متولی، زهرا رجبی، محمد حسن بیگی (1402)
جنگ و آسیب‌های زیست محیطی آن در دوره صفویه فرهاد صبوری فر، محمد حسن بیگی (1402)
چالش های اجتماعی و اخلاقی قهوه خانه ها در دوران قاجار ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، عبداله متولی، محمد حسن بیگی (1402)
جستاری در جشن های دینی و مذهبی در ایران عصر صفویه عبداله متولی، محمد حسن بیگی، فرهاد صبوری فر (1401)
اندیشه سیاسی محمد احمد خلف الله فرهاد صبوری فر، محمد حسن بیگی (1401)
مطالعات اسلامی در جهان معاصر عبدالواحد قادری، محمد حسن بیگی، فرهاد صبوری فر (1401)
Islamism and the Islamic Caliphate in Israr Ahmed’s Thoughts Mohammad Hasanbeigi, Farhad Sabouri far (2021)
A Review of Recreational and Joyful Traditional Celebrations ‎during the Safavid Era Abdollah Motavali, Mohammad Hasanbeigi, Farhad Sabouri far (2019)
نظره تاریخیه إلی موقف البصریین من وقعه الجمل عبداله متولی، محمد حسن بیگی (1398)
ایده ای پارادایمی در نقدِ عقلِ تاریخی در اسلام عبداله متولی، محمد حسن بیگی (1398)
نقش باورهای شیعی در معماری عصر صفوی عبداله متولی، محمد حسن بیگی (1397)
خلیفه و امام عبدالواحد قادری، محمد حسن بیگی (1396)
عوامل موثر بر مناسبات علویان یمن با خلافت عباسی از 280 الی 444 هـ صادق آئینه وند، سید هاشم آقاجری، محمد حسن بیگی (1393)
مقاله ارائه‌شده
تاریخ تاسیس دانشگاه اراک از آغاز تا سال 1357 ش (بر اساس روایت های شفاهی) ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، محمد حسن بیگی (1394)
کتاب
دانشگاه اراک در آئینه تاریخ شفاهی فرهاد صبوری فر، محمد حسن بیگی (1400)
تاریخ دانشگاه اراک ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، فرهاد صبوری فر، محمد حسن بیگی (1400)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی نظام مالی و مالیاتی امویان علی اصغر میرزایی، محمد حسن بیگی، فاطمه رحمت زاده (1402)
بررسی نظام مالی و مالیاتی امویان علی اصغر میرزایی، محمد حسن بیگی، فاطمه رحمت زاده (1402)
پژوهشی در جغرافیای تاریخی شهر گلپایگان از دوره صفوی تا پهلوی عبداله متولی، محمد حسن بیگی، میترا صالحی (1402)
اقدامات سیاسی نظامی، اجتماعی و فرهنگی منصور خلیفه عباسی محمد حسن بیگی، فرهاد صبوری فر، نسرین فرهانی (1402)
بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی مکه در قرن اول هجری محمد حسن بیگی، علی اصغر میرزایی، فاطمه نیکزاد (1402)
بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی مکه در قرن اول هجری محمد حسن بیگی، علی اصغر میرزایی، فاطمه نیکزاد (1402)
تاثیر جنگ های صلیبی بر روابط میان غرب و جهان اسلام ابراهیم آقا محمدی، محمد حسن بیگی (1400)
بررسی جایگاه زن در دوران عباسیان از سال 132 تا 232 محمد حسن بیگی، فرهاد صبوری فر (1400)
بررسی ساختار دستگاه قضایی در دوران خلافت عباسی فرهاد صبوری فر، محمد حسن بیگی (1400)
بررسی کارکردهای نهاد وقف شیراز عصر پهلوی محمد حسن بیگی، عبداله متولی (1399)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته