1402/12/02
محمدمهدی حقی

محمدمهدی حقی

مرتبه علمی: مربی
ارکید:
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه الهیات
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
کتاب
اصول حدیث محمدمهدی حقی (1384)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی وجوه معانی سلام در قرآن و حدیث علی حسن بیگی، محمدمهدی حقی، مریم السادات حسینی (1395)
روشهای نقد و فهم حدیث از دیدگاه استاد علی اکبر غفاری علی حسن بیگی، محمدمهدی حقی، مریم رمضانی (1394)
آموزه های اخلاقی جزء بیست وچهارم قران درحوزه های فردی واجتماعی ابراهیم ابراهیمی، محمدمهدی حقی، احمد رضائی فرد (1393)
تبیین سبل السلام، اهمیت و مصادیق آن در آیات و روایات ابراهیم ابراهیمی، محمدمهدی حقی، فریبا ایزدپناه (1392)
بررسی تطبیقی نزول قرآن و تدوین آن از دیدگاه آیت الله معرفت و جلال الدین سیوطی ابراهیم ابراهیمی، محمدمهدی حقی، نیلوفر دهقان (1392)