1403/01/30

محمد باقری نوری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3306-2120
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57189896787
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اندازه گیری تختی نوار فلزی با استفاده از روش Laser Triangulation
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پردازش تصویر، اندازه گیری با پرتو لیزر، صنعت فلزکاری، اندازه گیری شکل، اندازه گیری عرض، صافی سطح
سال 1401
پژوهشگران محمد باقری نوری(استاد راهنما)، علی یاوری(دانشجو)

چکیده

امروزه یکی از متداول ترین روش های کنترل کیفیت در صنعت استفاده از هوش مصنوعی )پردازش تصویر( است. با توجه به دقت و سرعت بالای مورد نیاز در هنگام تولید ورق همچنین جلوگیری از خطای انسانی در تشخیص کیفیت سطح ورق استفاده از روش پردازش تصویر می تواند موثر بودن در تولید و ارائه محصول با کیفیت به بازار را تضمین نماید. هدف از این تحقیق بررسی کیفیت سطح ورق در هنگام تولید با استفاده از می باشد. در پژوهش حاضر فرایند دیتا برداری در محیط کارگاهی با شرایط Laser Triangulation روش خط تولید ورق فراهم گردید. از تراز لیزری جهت تابش خط لیزر بر روی سطح ورق )صاف و ناهموار( و نیز از دوربینی که در زاویه 45 درجه ورق جهت تصویر برداری مستقر گردید استفاده شده است. سپس خط لیزر به صورت عمود و در جهت عرضی در تمام طول ورق با فاصله دو سانتیمتری تابیده شده و سپس تصویر Matlab برداری صورت گرفته، بنابراین دیتا های اولیه جهت آنالیز استخراج گردید. در نهایت توسط نرم افزار دیتا های اولیه بدست آمده از تصاویر خروجی دوربین، جهت حذف نویز و ارتعاشات سطح ورق با استفاده از فیلتر گذاری شده است. سپس توسط کد پردازش تصویر از نظر کیفیت و میزان Convolution دستور ناهمواری سطح ورق آزمایشی با ورق صاف مقایسه گردید. می تواند در بررسی کیفیت سطح Laser Triangulation نتایج این مطالعه نشان میدهد که استفاده از روش ورق موثر واقع شود و ناهمواری های سطح ورق را به خوبی نمایش دهد. همچنین در تشخیص ورق دارای سطح مطلوب و ورقی با سطحی ناهموار را مشخص نماید.